Skip to main content

Zelená dohoda je pre EÚ takým momentom, akým pristátie človeka na mesiaci: tu je dôvod prečo potrebujeme tepelné čerpadlá na jej uskutočnenie

Do roku 2050 bude dekarbonizácia vykurovacieho sektora kľúčom pri vytváraní klimaticky neutrálneho európskeho hospodárstva. Spoločnosť Daikin víta zelenú dohodu EÚ a je presvedčená, že tepelné čerpadlá zohrajú zásadnú úlohu pri vytváraní klimaticky neutrálneho európskeho hospodárstva a spájaní dekarbonizácie a udržateľného ekonomického rastu.

Do roku 2050 chce byť Európa prvý uhlíkovo neutrálnym kontinentom na svete a Európska komisia plánuje znížiť emisie do roku 2030 o minimálne 55%. Spoločnosť Daikin podporuje toto smerovanie a usiluje sa stať do roku 2050 celosvetovo uhlíkovo neutrálnou spoločnosťou.1

Investičný plán európskej zelenej dohody2 chce na dekarbonizáciu EÚ prilákať (minimálne) 1 bilión Eur cez investície z EÚ, národných vlád a súkromného sektora.3 V súčasnej situácii, konfrontovanej pandémiou COVID-19 a hospodárskou krízou, je investičný plán zelenej dohody tiež jadrom Plánu obnovy pre Európu na napravenie škôd spôsobených pandémiou COVID-19 s názvom „Next Generation EU“ (EÚ pre ďalšie generácie), s rozpočtom 750 miliárd Eur.

Dekarbonizácia Európy a obnova následkov pandémie COVID-19 sú obrovské výzvy. Pri predstavení zelenej dohody ju prezident Európskej komisie dokonca nazval takým momentom, akým bolo pristátie človeka na mesiaci. Pri implementácii zelenej dohody sa tešíme, že budú EÚ a jej členské štáty propagovať nízkouhlíkové technológie, ako sú tepelné čerpadlá, zaistením férových cien uhlíkových energií a odrádzajúcimi podnetmi pre vykurovanie fosílnymi palivami.

Prečo tepelné čerpadlá?

V súčasnosti je európsky stavebný fond zodpovedný za približne 36% všetkých emisií CO2 v Únii. Ak berieme do úvahy, že takmer 50% konečnej spotreby energie Únie sa použije na vykurovanie a chladenie, z čoho 80% sa použije v budovách4, potenciál na dekarbonizáciou tohto sektora je obrovský.

  • Tepelné čerpadlá sú overeným riešením a Európa má technológiu, odbornosť a investície na ďalší rast. Od malých rodinných domov po viacrodinné domy, od rekonštrukcií po novostavby, od malých komerčných budov po veľké komerčné budovy a priemyselné závody sú dnes tepelné čerpadlá pripravené pre zelenú dohodu EÚ.
  • Tepelné čerpadlá sú nízkouhlíková vykurovacia technológia. Na každú kWh potrebného tepla je uhlíkový dopad tepelného čerpadla v súčasnosti asi polovičný oproti vysokoúčinnému plynovému kotlu a to dokonca s nižším potenciálom vypúšťania uhlíkových emisií kvôli ďalšej dekarbonizácii výroby elektrickej energie EÚ5.
  • Tepelné čerpadlá čerpajú obnoviteľné energie, ako je tepelná energia, zo vzduchu, vody alebo zeme. Tieto obnoviteľné zdroje energie sú úplne dostupné v Európe a nie je ich potrebné dovážať.
  • Tepelné čerpadlá budú stále viac využívať obnoviteľnú elektrickú energiu a sú na ceste stať sa kompletným klimaticky neutrálnym riešením. Cieľom do roku 2030 je napríklad dosiahnuť podiel výroby obnoviteľnej elektrickej energie EÚ na minimálne dvojnásobnú úroveň oproti súčasným 32% na úroveň okolo 65% alebo viac6.
  • Okrem toho sú tepelné čerpadlá dôležité pri vyvážení energetickej rozvodnej siete, čím sa podporuje ďalšie zavedenie výroby obnoviteľnej energie, napríklad fungovaním ako tepelný akumulátor a nástroj na pružné vyváženie energetickej ponuky a dopytu.

Investície do tepelných čerpadiel tiež podporujú hospodársky rast EÚ, keďže sa tieto produkty vo veľkom vyvíjajú a vyrábajú v Európe. Spoločnosť Daikin má napríklad Európske centrum výskumu a vývoja a 5 závodov v Európe, ktoré sa týkajú technológie tepelných čerpadiel.

Každé euro investované do technológie tepelných čerpadiel je eurom investovaným do vytvorenia miestnej pracovnej pozície. Odvetvie tepelných čerpadiel ako celok v súčasnosti zamestnáva v Európe 225 000 ľudí7. Nové a ďalšie investície do obnoviteľného vykurovania sa vrátia nielen európskemu hospodárstvu, ale aj nášmu životnému prostrediu.

Úspešný príbeh zo Švédska

V osemdesiatych rokoch 20. storočia spustilo Švédsko ambicióznu politiku nahradzovania kotlov na fosílne palivá tepelnými čerpadlami. V súčasnosti sú tepelné čerpadlá štandardom pri vykurovaní švédskych domovov. Tlak na to, aby sa tepelné čerpadlá stali štandardnou technológiou pri rezidenčnom vykurovaní pomohol medzi rokmi 1990 a 2018 znížiť celkové emisie skleníkových plynov o 33,7%8.

Ostatné európske krajiny začínajú nasledovať tento príklad. Krajiny vrátane Francúzska, Nemecka, Talianska a Holandska nedávno spustili podobné propagačné programy na výmenu kotlov za tepelné čerpadlá.

Koniec uhlíkovým stimulom

Na dosiahnutie dekarbonizácie iniciatívou zelenej dohody EÚ môžu politici v členských štátoch EÚ konať na dvoch úrovniach.

Po prvé sa môžu členské štáty EÚ zaviazať ukončiť používanie fosílnych palív. Najviac znečisťujúce vykurovacie systémy sa musia vyradiť z prevádzky. Rakúsko od januára 2020 už viac nepovoľuje inštaláciu olejových kotlov v novostavbách. To je vynikajúca iniciatíva. Politici by mohli rušiť stimuly pre fosílne palivá. Dokonca aj v súčasnosti majú plynové kotle výhody z priamych alebo nepriamych stimulov, napríklad kvôli odlišnému zdaňovaniu tepelných čerpadiel oproti kotlom.

Po druhé, aj obnoviteľné technológie potrebujú spravodlivé podmienky. V mnohých členských štátoch je cenový rozdiel medzi elektrickou energiou a plynom príliš vysoký, aby sa z tepelného čerpadla stal ekonomicky atraktívna investícia pre občanov EÚ9. Stimuly môžu na určité obdobie znížiť tento rozdiel, ale z dlhodobého hľadiska by mali náklady za energiu viac odrážať uhlíkovú intenzitu. Uhlíkové ohodnotenie môže prispieť k ďalšiemu znižovaniu emisií rozšírením Európskeho systému obchodovania s emisiami (ETS) na všetky emisie spaľovania fosílnych palív v budovách a revíziou smernice o energetickom zdaňovaní10.

Motivovaní spotrebitelia

Spotrebitelia, ktorí hľadajú náhradu za svoje systému na fosílne palivá, musia byť motivovaní, aby sa bližšie pozreli na tepelné čerpadlá. Odvetvie neúnavne inovuje, aby boli tepelné čerpadlá atraktívne rôznymi produktovými funkciami, cenami, dizajnom, jednoduchosťou inštalácie a používania11. Odvetvie môže vložiť viac úsilia do vysvetlenia výhod tepelných čerpadiel, aby si ich používatelia viac uvedomovali.

Vlády pútajú pozornosť spotrebiteľov na tepelné čerpadlá stimulmi na rezidenčné rekonštrukcie, ale aj iné spôsoby môžu byť pre výber tepelných čerpadiel prospešné, napr. vyjadrenie používania obnoviteľnej energie v celkovom energetickom hodnotení budovy. Odošle to silný signál a pozve spotrebiteľov, aby si urobili podrobný výpočet celkových nákladov na vlastníctvo a ekologických výhod12. V tomto bode budú výhody tepelných čerpadiel pre spotrebiteľov zjavné.

Prístupnosť všetkým Európanom

Krátkodobo môžu vládne stimuly pomôcť zrýchliť prechod na uhlíkovo neutrálne vykurovanie a sprístupniť tepelné čerpadlá všetkým Európanom, ale z dlhodobého hľadiska musí byť motiváciou používateľov, pri investovaní do technológií tepelných čerpadiel, presné ceny za energie a správne označenie energetického a uhlíkového výkonu budovy.

Príklady zo Švédska a iných európskych krajín dokazujú, že táto stratégia funguje. Francúzsko a Nemecko napríklad vytvorili rozsiahle a veľmi populárne programy na výmenu olejových kotlov. Taliansko navyše uviedlo na propagáciu tepelných čerpadiel „superbonus“ vďaka 110% payback príspevku.

Spoločnosť Daikin, spolu s inými poprednými firmami v odvetví tepelných čerpadiel, sa ujme tejto výzvy a bude v maximálnej miere informovať používateľov o tepelných čerpadlách a ich výhodách. Každodenne pracujeme aj na tom, aby sme vytvorili základňu dobre vyškolených montážnych firiem na správnu inštaláciu a bezstarostné sledovanie pre zákazníka.

Čo bude ďalej?

Spoločnosť Daikin si stanovila ambiciózny cieľ stať sa celosvetovo uhlíkovo neutrálnou spoločnosťou do roku 2050. Sme presvedčení, že všetky zúčastnené strany – politici, lídri v odvetví aj spotrebitelia – majú rovnaký cieľ a to položiť základy uhlíkovo neutrálnej budúcnosti. Spoločne dokážeme dekarbonizovať vykurovací sektor v Európe a dosiahnuť odvážny cieľ zelenej dohody. Potrebujeme len konať hneď teraz.

1 Environmentálna zodpovednosť Daikin, https://www.daikin.eu/en_us/about/environmental-responsibility.html

2 Európska komisia, otázky a odpovede, konzultované 14. septembra 2020, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_24

3 Európsky parlament, „Europe’s one trillion climate finance plan“ (Európsky biliónový klimatický finančný plán), konzultované 6. augusta 2020, https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200109STO69927/europe-s-one-trillion-climate-finance-plan

4 Stratégia EÚ pre vykurovanie a chladenie, konzultované 17. septembra 2020, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0051&from=EN a pracovné dokumenty jej zamestnancov, konzultované 17. septembra 2020, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0024&from=EN

5 Štúdia VHK Review study Ecodesign and Energy labelling of Space and combination heaters, úloha 5, obr. 7, konzultované 17. septembra 2020, https://ecoboiler-review.eu/Boilers2017-2019/downloads/Boilers%20Task%205%20final%20report%20July%202019.pdf

6 Komunikácia z Komisie do Európskeho parlamentu, Rady a Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov, konzultované 17. septembra 2020, https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/com_2030_ctp_en.pdf

7 Európska komisia, „Competitiveness of the heating and cooling industry and services“ (Konkurencieschopnosť odvetvia vykurovania a chladenia a služieb), konzultované 28. júna 2019, https://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2019-08/20190822%20MJ0319513ENN.en_.pdf

8 Medzinárodná agentúra pre energetiku, profil Švédska, konzultované 14. septembra 2020, https://www.iea.org/countries/sweden

9 Eurostat, Štatistika cien za elektrickú energiu: Statistics explained, konzultované 17. septembra 2020, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/45239.pdf

10 Komunikácia z Komisie do Európskeho parlamentu, Rady a Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov, konzultované 17. septembra 2020, https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/com_2030_ctp_en.pdf

11 Pozrite si Daikin Altherma 3 H HT: https://www.daikin.eu/en_us/product-group/air-to-water-heat-pump-high-temperature/daikin-altherma-3h-ht.html

12 Daikin napríklad poskytuje pomôcku pre návrh riešenia pre montážne firmy a spotrebiteľov nazývanú Stand by me, https://standbyme.daikin.eu/

Súvisiace články

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?