PODNIKOVÁ ETIKA SKUPINY DAIKIN EUROPE

Podniková etika spoločnosti Daikin vyjadruje naše základné hodnoty a predstavuje zásadný rámec pre vykonávanie rozhodnutí. Každý člen skupiny Daikin Europe je povinný rešpektovať vysoké etické a legálne normy správania sa, idúce nad rámec zákonných noriem.

Existuje 12 podstatných súčastí podnikovej etiky spoločnosti Daikin:

 1. Zabezpečenie súladu s legislatívou
 2. Poskytovanie bezpečných, vysokokvalitných výrobkov a služieb, ktoré predpokladajú budúce potreby používateľov
 3. Vykonávanie obchodných aktivít na základe princípov férovej súťaže
 4. Poctivé zaobstarávanie udržiavaním priateľských a stále podnetných a súťaživých vzťahov s dodávateľmi
 5. Rešpektovanie duševného vlastníctva a zachovávanie mlčanlivosti o patentovaných informáciách
 6. Príhodné a primerané zverejnenie podnikových informácií
 7. Stať sa spoločnosťou, ktorá bude mať minimálny dopad na životné prostredie
 8. Zaistenie bezpečnosti našich činností
 9. Rozvíjanie dynamického pracovného prostredia, ktoré bude v každom zamestnancovi podporovať hrdosť a nadšenie
 10. Ochrana podnikových aktív
 11. Umiernené postupovanie pri zábave a výmene darčekov
 12. Udržiavanie neústupčivého postoja ohľadom ilegálneho, protispoločenského a neetického správania

Nahlasovanie nedodržovania

Ďakujeme za váš záujem o etický program a program súladu s legislatívou spoločnosti Daikin Europe. Vaše pripomienky sú dôležité a vynasnažíme sa čo v najkratšom termíne odpovedať na všetky otázky. Sme odhodlaní presadzovať otvorené a úprimné prostredie, v ktorom zainteresované strany môžu klásť otázky, obavy alebo možné porušenia ohľadom našich obchodných postupov.

 

Ines Bruggeman

Manažér, Interný audit

Daikin Europe N.V.