Skip to main content

Zásady ochrany údajov

Zásady ochrany údajov

Posledná úprava: 25. august 2023

Spoločnosť Daikin Europe N.V. je 100% dcérska spoločnosť japonskej spoločnosti Daikin Industries Ltd. Skupina Daikin vyrába, predáva, distribuuje a vykonáva marketing klimatizačného, vykurovacieho, ventilačného a chladiaceho vybavenia a riešení spolu so svojimi Európskymi dcérskymi spoločnosťami.

Spoločnosť Daikin Europe N.V. spolu so svojimi Európskymi dcérskymi spoločnosťami (ďalej ako „DENV-G“, „my“, „nás“, „náš“ a pod.) a jej materská spoločnosť Daikin Industries Ltd. (ďalej ako „DIL“) majú skutočný záujem chrániť Osobné údaje získané od Dotknutých osôb (ďalej ako „Užívateľ“, „Vy“, „Váš“) off-line formou, a to prostredníctvom napr. papierových formulárov, zmlúv, vyhlásení (ďalej ako „Formuláre“) alebo on-line formou prostredníctvom webovej stránky https://www.daikin.eu/ alebo www.daikin.sk (ďalej ako „Webová stránka“) a tiež prostredníctvom, ale nie výlučne, (webových) aplikácií, softvéru a digitálnych nástrojov DENV-G (ďalej ako „Aplikácie“).

V súlade s platnými predpismi, najmä s GDPR s cieľom:

 • zabezpečiť transparentnosť v kategóriách Osobných údajov, ktoré získavame off-line formou prostredníctvom Formulárov alebo on-line formou prostredníctvom Webovej stránky, príp. prostredníctvom Aplikácií;
 • zabezpečiť transparentnosť používania získaných Osobných údajov;
 • pomáhať Dotknutým osobám pri uplatňovaní ich práv.

týmto stanovujeme tieto Zásady ochrany údajov.

Na ochrane Vašich Osobných údajov nám záleží. Naším cieľom je spracúvať Vaše Osobné údaje zákonne, vhodne a transparentne.

Prosím, nájdite si čas na prečítanie týchto Zásad ochrany údajov a ich hlavných kľúčových výrazov, ktoré nájdete v tomto dokumente uvedené veľkým začiatočným písmenom.

Ak máte v tejto súvislosti akékoľvek otázky alebo poznámky, prosím, obráťte sa na nás.

 

1. PREVÁDZKOVATEĽ, SPOLOČNÍ PREVÁDZKOVATELIA A SPROSTREDKOVATELIA

Spoločnosť Daikin Europe N.V. a jej Európske dcérske spoločnosti založené v Európskej únii podliehajú GDPR a akejkoľvek aktuálnej alebo budúcej legislatíve súvisiacej s aplikáciouGDPR, ktorá nadobudne platnosť v príslušnom členskom štáte, v ktorom je príslušná dcérska spoločnosť založená.

PREVÁDZKOVATELIA

Oznamujeme Vám, že akékoľvek Osobné údaje, ktoré poskytnete off-line formou prostredníctvom Formulárov alebo on-line prostredníctvom Webovej stránky, príp. Aplikácií, spracúva na účely opísané nižšie spoločnosť Daikin Europe N.V., so sídlom na Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, IČO: 412.120.336, v pozícii Prevádzkovateľa (viď kľúčové výrazy).

Európske dcérske spoločnosti Daikin Europe N.V. pôsobia ako Prevádzkovateľ v súvislosti so Spracúvaním osobných údajov získaných off-line formou prostredníctvom Formulárov alebo on-line prostredníctvom Webovej stránky, príp. Aplikácií.


SPOLOČNÍ PREVÁDZKOVATELIA

Nie je vylúčené, že v budúcnosti spoločnosť Daikin Europe N.V.  a spoločnosť  DIL spoločne určia na základe písomnej dohody účely a prostriedky Spracúvania osobných údajov ako Spoloční prevádzkovatelia.

Je možné, že v budúcnosti spoločnosť Daikin Europe N.V. spolu so svojimi Európskymi dcérskymi spoločnosťami spoločne určia na základe písomnej dohody účely a prostriedky Spracúvania osobných údajov ako Spoloční prevádzkovatelia (napr. najmä akýkoľvek prípad, keď sa Dcérska spoločnosť konkrétne podieľa na Spracúvaní osobných údajov na miestnej úrovni pri príprave projektu).

Vo vyššie uvedených prípadoch Dotknuté osoby, ktorých Osobné údaje sa majú spracúvať Spoločnými správcami, budú o tejto skutočnosti informované.
 

SPROSTREDKOVATELIA

Spoločnosť Daikin Europe N.V. môže tiež vystupovať ako Sprostredkovateľ v mene svojich Európskych dcérskych spoločností pri akomkoľvek on-line alebo off-line Spracúvaní osobných údajov spracúvaných Európskymi dcérskymi spoločnosťami, v prípade uzavretia zmluvy o Spracúvaní údajov.

Európske dcérske spoločnosti Daikin Europe N.V. môžu vystupovať v pozícii Sprostredkovateľa  v mene a na základe pokynov spoločnosti Daikin Europe N.V., v prípade uzavretia zmluvy o Spracúvaní údajov.

 

2. OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ ZÍSKAVAME A ÚČEL ICH SPRACÚVANIA

DENV-G v potrebnej miere získava, spracúva, zaznamenáva, uchováva a prevádza Osobné údaje Dotknutých osôb poskytnuté off-line formou prostredníctvom Formulárov alebo on-line prostredníctvom Webovej stránky, príp. Aplikácií, napríklad najmä počas: návštevy Webovej stránky; používania Aplikácií; podávania off-line alebo on-line registračných Formulárov; nahlasovania porušenia pravidiel; kontaktovania DENV-G; podávania žiadostí o prijatie do pracovného pomeru; klikania na tlačidlá sociálnych médií; poskytovania spätnej väzby (napr. o Formulároch, produktoch, Aplikáciách, Webovej stránke, zákazníckych službách); odpovedania na prieskumy a iné aktivity.

Osobné údaje poskytujete povinne alebo dobrovoľne. Ak je poskytnutie Osobných údajov povinné, bude táto povinnosť riadne označená. Ak Dotknutá osoba neposkytne alebo odmietne poskytnúť Osobné údaje, ktoré DENV-G označí ako povinné, DENV-G nebude môcť poskytnúť službu alebo vykonať proces požadovaný Dotknutou osobou.

Príkladom Osobného údaja, ktorý sa označuje ako povinný, je situácia, kedy chce Dotknutá osoba podať registračný Formulár. V tomto prípade potrebuje DENV-G vybrané osobné údaje, aby bolo možné spracovať súvisiacu žiadosť o registráciu. Ak sa Dotknutá osoba chce zaregistrovať, ale nechce poskytnúť osobné údaje označené ako povinné, DENV-G nebude môcť prijať a spracovať žiadosť o registráciu.

DENV-G môže Spracúvať Osobné údaje so súhlasom alebo bez súhlasu Dotknutej osoby, 1) za účelom splnenia zákonnej povinnosti; 2) v súvislosti so zmluvou alebo s úmyslom uzatvoriť zmluvu, v ktorej je Dotknutá osoba zmluvnou stranou; 3) ak existuje Oprávnený záujem, Verejný záujem alebo Životne dôležitý záujem na ochrane, ktorý má prednosť pred právami danej Dotknutej osoby alebo 4) ak orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, resp. príslušný orgán  požiada DENV-G o Spracúvanie Osobných údajov.

DENV-G môže ďalej spracúvať Vaše Osobné údaje iba:

 • ak je účel ďalšieho Spracúvania v súlade s účelom Spracúvnia, na ktorý boli Osobné údaje pôvodne získané;
 • ak poskytnete súhlas s ďalším Spracúvaním pre účel, ktorý je nový a nie je v súlade s účelom pôvodného Spracúvania Vašich Osobných údajov.

Nižšie, v odsekoch 2.1. a 2.2. nájdete Osobné údaje, ktoré získavame a účely, pre ktoré ich Spracúvame.

 

2.1. OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ ZÍSKAVAME OD VÁS ALEBO TRETÍCH STRÁN

Môžeme Vás požiadať, aby ste nám poskytli, v závislosti od účelu každého Spracúvania a v nevyhnutnej miere, rozličné kategórie Osobných údajov, najmä, avšak nie výlučne, Vaše meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, titul, adresa, telefónne číslo, mobilné číslo, e-mailová adresa, jazyk, krajina, národnosť, číslo občianskeho preukazu, číslo vodičského preukazu, rodné číslo, číslo pasu, informácie zo životopisu, zamestnávateľ, povolanie, klientske číslo, URL osobné sociálne média, kreditný karta, preferencie, záujmy a spätná väzba.

Môžeme Vás tiež požiadať, aby ste nám poskytli v závislosti od účelu každého Spracúvania a v nevyhnutnej miere niektoré údaje z Osobitných kategórii Osobných údajov (napr. o členstve v odborových organizáciách, údaje  týkajúce sa zdravia). DENV-G bude spracúvať Osobitné kategórie Osobných údajov v súlade s GDPR 1) na základe výslovného súhlasu Dotknutej osoby; 2) z dôvodu plnenia zákonných povinnosti a/alebo výkonu práv Prevádzkovateľa alebo Dotknutej osoby v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia; 3) z dôvodu Životne dôležitého záujmu Dotknutej osoby; 4) z dôvodu vzniku, výkonu alebo obrany právnych nárokov; alebo 5) z dôvodu Verejného záujmu.

Tiež využívame Osobné údaje, ktoré ste poskytli tretím stranám, napr. poskytovateľom služieb alebo Osobné údaje, ktoré sa stali verejne prístupnými ako všeobecne tvrdené Osobné údaje, Osobné údaje viditeľné na Vašej vlastnej webovej stránke alebo blogu alebo publikované na Vašom verejne dostupnom profile na sociálnom médiu.

DENV-G môže tiež získať Osobné údaje prostredníctvom tretích strán pri fúziách, akvizíciách a iných transformáciách.
 

2.1.1 Účely Spracúvania Osobných údajov.

Po získaní používame vyššie uvedené Osobné údaje na rozličné účely. Uvádzame ich nižšie:

Obchodná správa a manažment zákazníkov

DENV-G si plní  záväzky z uzavretých zmlúv  dôsledne a riadne a plní si všetky potrebné zákonné a účtovné povinnosti. Za týmto účelom bude DENV-G potrebovať niektoré Osobné údaje poskytnuté Dotknutými osobami off-line formou prostredníctvom Formulárov alebo on-line prostredníctvom Webovej stránky alebo Aplikácií. V súlade s GDPR pre účely plnenia zmlúv sa súhlas Dotknutej osoby, ktorá je alebo bude zmluvnou stranou, nevyžaduje. Súhlas Dotknutej osoby sa nevyžaduje ani v prípade plnenia si zákonných povinností Prevádzkovateľa.

V súvislosti s riadením vzťahov so zákazníkmi a poskytovaním zákazníckych služieb, využíva DENV-G Osobné údaje (napr. meno, krajina, národnosť, e-mailová adresa, klientske číslo, informácie o kreditnej karte) na:

 • posúdenie, či by bolo realizovateľné predávať produkty alebo poskytovať služby zákazníkovi pred uzavretím zmluvy; alebo
 • spracovanie písomných žiadostí zákazníkov, zákazníckych objednávok produktov a služieb a žiadostí o vrátenie peňazí; alebo
 • identifikovanie a kontaktovanie zákazníkov kvôli zľave; alebo
 • informovanie zákazníkov o spotrebiteľských právach a ďalších službách súvisiacich so zakúpeným produktom alebo službou; alebo
 • informovanie zákazníkov o propagačných kampaniach a podujatiach Daikin a posielanie súvisiacich pozvánok; alebo
 • riadenie prístupu do priestorov DENV-G, na Webovú stránku a Aplikácie; alebo
 • organizovanie a vykonávanie servisných zásahov pre zákazníkov a inštalatérov; alebo
 • informovanie zákazníkov o blížiacom sa termíne údržby.
   

Distribúcia produktov

DENV-G spracúva Osobné údaje na distribúciu produktov za účelom plnenia zmluvy/zákonných povinností, najmä na:

 • pomoc našim Európskym dcérskym spoločnostiam pri distribúcii produktov a dodávke služieb prostredníctvom autorizovaných agentúr, Obchodných partnerov, Webovej stránky, príp. Aplikácií; alebo
 • pomoc distribútorom pri dodávaní produktov, náhradných dielov a služieb (napr. Osobné údaje sú uvedené v dodacích listoch pri preprave zakúpeného produktu); alebo
 • optimalizáciu predaja a služieb vypracovávaním ponúk pre zákazníkov; alebo
 • zlepšenie a urýchlenie distribúcie našich produktov a služieb; alebo
 • sledovanie technických údajov z inštalácií a stavu zmlúv a projektov; alebo
 • organizovanie a poskytovanie školení pre zákazníkov, inštalatérov, zamestnancov a subdodávateľov.
   

Správa dodávateľov

DENV-G spracúva Osobné údaje na vedenie záznamov o dodávateľoch a poskytovateľoch služieb, registrovanie a správu nákupných objednávok, obchodných nákladov a faktúr poskytnutých dodávateľmi alebo poskytovateľmi služieb, za účelom plnenia zmluvy/zákonných povinností.
 

Priamy marketing

Ako popredný výrobca a dodávateľ vykurovacieho, ventilačného a klimatizačného vybavenia (vrátane tepelných čerpadiel a chladenia) a riešení vám DENV-G poskytuje informácie, ktoré sú upravené pre Vás a Vaše potreby (napr. po Spracovaní Vašich údajov v objednávkach Vás môže DENV-G informovať o službách, ponukách a návrhoch súvisiacich s Vaším nákupom. Ide o tzv. „priamy marketing“).

DENV-G spracúva získané Osobné údaje, Osobné údaje, ktoré sú verejne dostupné (napr. informácie dostupné na internete, z výsledkov prieskumov, sociálnych médií) alebo Osobné údaje získané od tretích strán (napr. Poskytovatelia internetových služieb) na účely priameho marketingu na získanie nových zákazníkov.

DENV-G využíva priamy marketing tiež s cieľom organizovania interných podujatí, ciest, prezentácií, stretnutí zamestnancov, zákazníkov a Obchodných partnerov.

DENV-G vykonáva priamy marketing prostredníctvom rozličných médií, najmä SMS správ, prieskumov, e-mailov, Webovej stránky, on-line reklám, databázového marketingu, Aplikácií a podujatí.

DENV-G vykonáva priamy marketing na základe Oprávneného záujmu na dosiahnutí obchodných cieľov.

DENV-G môže vykonávať priamy marketing aj na základe udeleného výslovného súhlasu Dotknutej osoby. Ak nechcete dostávať vysoko personalizované ponuky, nemali by ste poskytnúť súhlas s prijímaním priameho marketingu, keď o to budete požiadaný.

DENV-G sa zaväzuje zabezpečiť, že informácie súvisiace s priamym marketingom sa poskytujú jasným a primeraným spôsobom a to pomocou kanála označeného príjemcom s cieľom minimalizovať vyrušovanie.

Zlepšovanie kvality produktov a služieb

DENV-G na základe Oprávneného záujmu realizovať obchodnú činnosť (podnikať) alebo udeleného súhlasu Dotknutej osoby spracúva Osobné údaje získané prostredníctvom Formulárov, žiadostí o prijatie do pracovného pomeru, prieskumov, dopytov, pripomienok, spätnej väzby poskytovanej DENV-G alebo iným spoločnostiam v Skupine Daikin za účelom: zlepšiť  produkty a služby; vykonávať ďalšie prieskumy; vytvárať analytické, rizikové, marketingové a iné modely a štatistiky. DENV-G tiež spracúva Vaše údaje o transakciách na vytvorenie globálnych modelov a analýz.

Príklad: DENV-G môže mať záujem  štatisticky vyhodnotiť počet zákazníkov, ktorí si zakúpili konkrétny produkt Daikin alebo požiadali o konkrétnu službu.

V tomto zmysle sa DENV-G zaväzuje v maximálne možnej miere zhromažďovať Osobné údaje anonymne alebo v Pseudoanonymnej forme, aby sa zabezpečilo, že tieto Osobné údaje nebudú ľahko , resp. vôbec identifikovateľné ako Vaše.

Spracúvanie Osobných údajov pre štatistické účely je odôvodnené najmä snahou DENV-G zaviesť strategické voľby kvôli lepším výsledkom na trhu a aby sme vám mohli poskytovať lepšie produkty a služby.

Osobné údaje sa tiež môžu používať na posúdenie, zjednodušovanie a zlepšovanie procesov DENV-G, napr. s cieľom optimalizovať kampane, postupy a predaj off-line aj on-line, prostredníctvom Webovej stránky, príp. Aplikácií.

Príklad: ak ste neukončili postup alebo obchodný proces, môžeme sa na Vás obrátiť, aby sme zistili, čo bolo zle a či Vám môžeme pomôcť. V tomto prípade sa náš kontakt obmedzuje na poskytnutie technickej a administratívnej podpory pre daný špecifický postup alebo proces.
 

Výberové konanie a nábory

Za účelom náboru talentov získava DENV-G Osobné údaje, najmä meno, e-mail, telefónne číslo, informácie zo životopisu, URL profilu na sociálnych médiách, z otvorených žiadostí a cielených žiadateľov uchádzajúcich sa napr. o voľné pracovné miesta, medzinárodné stáže alebo študentské stáže. Toto Spracúvanie vyplýva zo skutočnosti, že títo žiadatelia dobrovoľne podnikajú kroky za účelom uzatvorenia zmluvy s DENV-G.

Osobné údaje poskytnuté žiadateľmi o pozíciu (vyplnením Formulárov alebo zaregistrovaním sa a vytvorením osobného účtu na Webovej stránke alebo pri použití Aplikácií) sa použijú na Spracovanie žiadostí, kontaktovanie žiadateľov pre účely riadenia ľudských zdrojov, riadenie náborového procesu (napr. pozývanie žiadateľov na rozhovory a písomné testy) a prípravu pracovných zmlúv.

Osobné údaje uchádzačov, ktorí neboli prijatí na konci výberového konania, budú vymazané po uplynutí 2 rokov od dátumu oznámenia negatívneho výsledku výberového konania, pokiaľ uchádzači po takomto oznámení nepožiadali o okamžité vymazanie svojich údajov.

 

Správa zamestnancov a prémie

DENV-G spracúva Osobné údaje na základe plnenia (pracovnej) zmluvy na účely riadenia zamestnancov, najmä:

 • riadenie a vedenie záznamov o pracovných zmluvách a výplatnej listine a/alebo
 • výplatu miezd a/alebo
 • vedenie záznamov o dochádzke zamestnancov, cestách a školeniach a/alebo
 • komunikáciu so zdravotnými poisťovňami a/alebo
 • poskytovanie poistenia, majetku spoločnosti a prémií súvisiacich s výkonmi zamestnancom.
   

Účty a účtovníctvo

DENV-G spracúva Osobné údaje v súvislosti s uzavretou zmluvou, a to na úseku účtovníctva s cieľom:

 • vedenia záznamov o transakciách; alebo
 • vystavovanie faktúr súvisiacich s predajom a poskytnutými službami; alebo
 • vypĺňanie daňových priznaní a súvisiacich formulárov s cieľom plnenia daňových povinností; alebo
 • vypracovanie štatistík na základe záznamov o transakciách (napr. ohľadom počtu transakcií, ktoré nastali a v akej oblasti); alebo
 • dodržanie súvisiacej legislatívy a požiadaviek predpisov na národnej, európskej a medzinárodnej úrovni.
   

Právne nároky a spory

Osobné údaje môžeme použiť ako dôkaz z dôvodu uplatnenia, výkonu a ochrany práv DENV-G alebo tých, ktorých zastupuje (napr. pri sporoch) v akejkoľvek jurisdikcii akejkoľvek krajiny (napr. okrem iného práva DENV-G na vlastnú obhajobu v prípade nekalej súťaže alebo uplatnenie práva DENV-G  vo veci neuhradenej pohľadávky). 
 

Predchádzanie podvodom a trestnej činnosti

Osobné údaje Dotknutej osoby sa spracúvajú aj na účely identifikovania potenciálnych trestných činov alebo kybernetických rizík v súlade s Oprávneným záujmom DENV-G alebo v prípade žiadosti orgánu verejnej moci.
 

Obchodná činnosť a obchodné vedenie

DENV-G prenáša, príp. spoločne s inými využíva Osobné údaje získané DIL, príp. inými spoločnosťami v Skupine Daikin, príp. ich Obchodnými partnermi, iba ak je to potrebné na vypracovávanie pravidelných správ o výsledkoch a obchodných aspektoch, obchodných plánoch a podnikových stratégiách. Spracúvanie je vykonávané na základe Oprávneného záujmu DENV-G  vykonávať obchodnú činnosť (podnikať).

DENV-G spracúva Osobné údaje európskych občanov, ktoré boli zákonne získané spoločnosťou zo Skupiny Daikin, ak neexistuje právna prekážka (napr. povinnosť zachovania mlčanlivosti alebo ustanovenie právnych predpisov o ochrane údajov).

DENV-G chce zaviesť všetky vhodné opatrenia na ochranu Osobných údajov v súvislosti s komunikáciou v Skupine podľa GDPR.

 

2.2. OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ ZÍSKAVAME Z TOHO, ŽE POUŽÍVATE WEBOVÚ STRÁNKU, PRÍP. APLIKÁCIE

2.2.1 Účely zberu Osobných údajov

Keď navštívite Webovú stránku, príp. Aplikácie, DENV-G získava niektoré Vaše Osobné údaje na tieto účely:

Zjednodušenie používania Webovej stránky, príp. Aplikácií

Spracúvaním niektorých Osobných údajov (napr. IP adresa, údaje o prihlásení) na základe výslovného súhlasu Dotknutej osoby alebo Oprávneného záujmu dokáže DENV-G upravovať Webovú stránku, príp. Aplikácie podľa vašich potrieb.

Používaním Cookies DENV-G automaticky získa niektoré Osobné údaje, najmä informácie súvisiace so zariadením (napr. IP adresa, typ prehliadača), informácie o prihlásení (napr. hľadané otázky), informácie o geografickej pozícii (napr. prostredníctvom miesta prístupu k Wifi) s cieľom uľahčiť používanie Webovej stránky, príp. Aplikácií a zvýšiť Vaše pohodlie pri ich používaní.

Príklad: kvôli podpore a zjednodušeniu procesu Vašej identifikácie ukladáme Vaše užívateľské meno a heslo prostredníctvom súborov Cookies, Vaše identifikačné údaje alebo akékoľvek osobné údaje už preto nemusíte zadávať pri každej ďalšej návšteve.

DENV-G používa rozličné typy  súborov Cookies: nevyhnutné, funkčné, sledovanie aktivity na sociálnych sieťach, reklamy tretej strany, analytické potreby vlastníka stránok. Viac o Cookies, o tom, čo sú, aké typy používame a prečo ich používame, nájdete v našich „Zásadách používania Cookies”.
 

Monitorovanie záujmov a preferencií Dotknutej osoby

DENV-G môže na svojej Webovej stránke, príp. v Aplikáciách na základe výslovného súhlasu Dotknutej osoby alebo Oprávneného záujmu monitorovať systematicky a pravidelne Osobné údaje prostredníctvom Automatizovaných rozhodovacích technológií/Profilovania a Cookies. Je to kvôli posúdeniu istých osobných aspektov súvisiacich s fyzickou osobou, konkrétne analyzovanie a predpovedanie aspektov týkajúcich sa výkonov fyzickej osoby v práci, ekonomickej situácie, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti, správania, miesta alebo momentov (geografická lokalizácia).

Prosíme, viac si prečítajte v našich „Zásadách používania Cookies”.

 

3. BUDÚ ZÍSKANÉ OSOBNÉ ÚDAJE POSKYTNUTÉ TRETÍM STRANÁM?

Pre vyššie uvedené účely môže DENV-G potrebovať služby, poradenstvo, príp. pomoc tretích strán, najmä na údržbu Aplikácií a riešenie chýb, nákup Aplikácií, dátový hosting, poradenstvo pri dodržiavaní  právnych predpisov, vývoji Aplikácií, službách ľudských zdrojov, dodávkach, službách internetových poskytovateľov, vypracovávanie štatistiky a pod.

V tomto zmysle môžeme v nevyhnutnej miere prenášať a poskytovať Osobné údaje, ktoré sme získali, akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subdodávateľom a Obchodným partnerom, ktoré predstavujú tretiu stranu pre DENV-G alebo Skupinu Daikin.

Vždy, keď musíme prenášať alebo poskytovať niektoré Osobné údaje, ktoré získavame, tretím stranám – okrem Oprávneného záujmu tretej strany - DENV-G zabezpečí, že budú existovať zmluvy o Spracúvaní údajov s takou treťou stranou podľa GDPR a požiada tretiu stranu o dodržanie zásad a ustanovení GDPR a dodržanie súvisiacich bezpečnostných štandardov.

4. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN (MIMO EÚ)

V rámci vyššie uvedených účelov DENV-G prenáša a spoločne používa získané Osobné údaje patriace Dotknutým osobám v Európskej únii s DIL, príp. inými spoločnosťami v Skupine Daikin, príp. Obchodnými partnermi so sídlom v akejkoľvek krajine mimo EÚ.

Oznamujeme Vám, že DENV-G prijala vhodné štandardné zmluvné ustanovenia a vhodné opatrenia týkajúce sa akéhokoľvek prenosu Osobných údajov medzi Daikin Europe N.V. a DIL. V prípade akéhokoľvek prenosu Osobných údajov do krajiny mimo EÚ sa DENV-G zaväzuje:

 • zabezpečiť adekvátnu úroveň ochrany stanovením vhodných opatrení a dodržaním ustanovení GDPR;
 • riadiť prenos Osobných údajov podľa:
  • a) rozhodnutí Európskej komisii o adekvátnosti; inak podľa
  • b) štandardných zmluvných ustanovení/záväzných firemných pravidiel; inak podľa
  • c) kódexu správania schváleného relevantným úradom dohľadu/podľa oficiálnych bezpečnostných certifikácií.
 • riadiť prenos Osobných údajov na základe súhlasu Dotknutej osoby, ktorej Osobné údaje sa musia preniesť alebo na základe výnimiek podľa čl. 49 GDPR, ak prenos nie je možné vykonať na základe vyššie uvedených prípadov a), b), c).

5. DOBA UCHOVÁVANIA A KRITÉRIA NA JEJ URČENIE

DENV-G neuchováva Vaše Osobné údaje navždy. Vaše Osobné údaje používame v nevyhnutnej miere s cieľom dosahovania uvedených účelov.  Po zániku účelu Spracúvania sa zaväzujeme Osobné údaje vymazať v prípade, ak ich archiváciu nevyžaduje právny predpis na medzinárodnej, európskej alebo národnej úrovni.

Východiskom uchovávania Vašich Osobných údajov je zákonná doba uchovávania (obvykle desať rokov, resp. do zániku zmluvy alebo konca obchodného vzťahu). Táto doba môže byť dlhšia, ak je to potrebné, na vykonávanie našich zákonom stanovených práv  a povinností.

Ak dobu uchovávania neurčuje zákon, môže byť doba uchovávania kratšia najmä v závislosti od jedného z týchto kritérií: dĺžka trvania zmluvného vzťahu a záväzkov; obchodné a organizačné potreby; dlhodobý obchodný vzťah; priamy marketing; štatistika.

Niektoré štatistické ukazovatele sú jasnejšie, ak sa sledujú dlhšiu dobu. Kvôli tomu môže byť potrebný dlhší časový horizont Spracúvania niektorých typov (napr. Osobné údaje potrebné na navrhnutie marketingových a rizikových modelov).

Ako sme už uviedli, DENV-G sa zaväzuje spracúvať čo možno najviac  zoskupené, anonymizované alebo Pseudononymizované Osobné údaje a vo všetkých prípadoch bezodkladne  nezvratne odstrániť možnosť opätovnej identifikácie Dotknutej osoby.

6. VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTEJ OSOBY A SPÔSOB ICH UPLATNENIA

Ak máte akékoľvek otázky o ochrane svojich Osobných údajov alebo uplatňovaní svojich práv, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť písomne v Daikin Europe N.V. alebo v jednej z Európskych dcérskych spoločností, telefonicky na Daikin Europe N.V. alebo jednej z Európskych dcérskych spoločností, zaslaním špecifického formuláru poštou alebo predložením Formuláru dostupného on-line v každej sekcii „kontakty” na Webovej stránke, príp. v Aplikáciách.

Ak sa Vaše Osobné údaje stanú predmetom Spracúvania, máte ako Dotknutá osoba niekoľko práv, ktoré môžete uplatniť tak, ako sa uvádza nižšie.

V prípade uplatnenia svojich práv buďte konkrétny a presný. DENV-G dokáže riadne odpovedať na otázky len v prípade, ak poskytnete  dostatočné množstvo informácií, resp. uvediete riadne všetky relevantné skutočnosti. DENV-G bude potrebovať najpodrobnejšie overiť Vašu identitu, aby ste sa vyhli tomu, že sa niekto iný pokúsi uplatniť Vaše práva.


 

Prístup k svojim Osobným údajom môžete získať

Ak chcete získať prístup k Osobným údajom, ktoré DENV-G o Vás spracúva alebo budete chcieť vedieť viac o:

 • účeloch nášho Spracúvania;
 • kategóriách súvisiacich Osobných údajov;
 • kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú Osobné údaje poskytnuté;
 • odhadovanej dobe skladovania alebo kritériách používaných na určenie takej doby;
 • právach Dotknutej osoby;
 • právach, ktoré môžete uplatniť v súvislosti so Spracúvaním;
 • existencii Automatizovaného rozhodovania, vrátane Profilovania a predpokladaných dôsledkov;
   

a akýchkoľvek iných dostupných informáciách o Spracúvaní Vašich Osobných údajov, prosím, vyplňte tento formulár kliknutím tu.

Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom formulára, použijeme výhradne na overenie a Spracovanie vašej žiadosti.

Ak využijete svoje právo na prístup k Osobným údajom, DENV-G Vám poskytne najúplnejší zoznam alebo kópiu vašich Osobných údajov.

Spracovanie svojich osobných údajov môžete doplniť/opraviť/vymazať/obmedziť

Môže sa stať, že niektoré Osobné údaje, ktoré DENV-G o Vás má, nie sú (alebo prestanú byť) správne. Tiež sa môže stať, že budete chcieť do Osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, niečo doplniť. Kedykoľvek môžete požiadať o opravu alebo doplnenie svojich Osobných údajov kliknutím tu.

Ak chcete, aby DENV-G vymazal Vaše Osobné údaje, Vaša žiadosť bude spracovaná, ak sa neobjaví nijaká prekážka alebo nesúlad podľa právnych predpisov alebo Oprávnených záujmov proti vymazaniu. Ak chcete požiadať o vymazanie svojich Osobných údajov, prosím, kliknite tu.

O obmedzenie so Spracúvaním svojich Osobných údajov môžete požiadať kedykoľvek kliknutím tu.

O prenos Vašich Osobných údajov Vám alebo tretím stranám môžete požiadať

Ak boli Vaše Osobné údaje získané elektronickými prostriedkami, môžete požiadať o prenos Osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, vám alebo tretím osobám kliknutím tu.

Svoj súhlas so Spracúvaním svojich Osobných údajov

Nezabúdajte, prosím, že vždy, keď dáte DENV-G súhlas so Spracúvaním svojich Osobných údajov, môžete tento súhlas kedykoľvek neskôr odňať uvedeným postupom a tak jednoducho, ako ste ho poskytli.

Ak chcete zrušiť svoj súhlas, môžete tak urobiť kedykoľvek kliknutím tu.
 

Proti Spracúvaniu alebo Spracúvaniu Automatizovaným rozhodovaním môžete namietať

Ak nesúhlasíte so spôsobom, ako DENV-G presadzuje svoje Oprávnené záujmy spracúvať isté Osobné údaje, namietať môžete kliknutím tu. Námietky spracujeme, ak nebudú existovať legitímne dôvody neurobiť tak alebo zákonné dôvody (napr. námietka bude zamietnutá, ak bolo Spracúvanie Osobných údajov vykonané s cieľom boja proti medzinárodnému zločinu, terorizmu a praniu špinavých peňazí).

Ak nesúhlasíte so Spracúvaním Vašich Osobných údajov Automatizovaným rozhodovaním (s Profilovaním) majúcim právne alebo podobné účinky na Dotknutú osobu , námietku môžete podať kliknutím tu.

Ak nesúhlasíte so spôsobom Spracúvania svojich Osobných údajov zo strany DENV-G alebo máte iné otázky v tejto súvislosti, vždy sa môžete obrátiť na úrad na ochranu osobných údajov v krajine Vášho bydliska (napr. ak máte bydlisko  na Slovensku, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky: https://dataprotection.gov.sk/uoou/ ; (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12820 07 Bratislava 27 Slovenská republika).

7. ZODPOVEDNÁ OSOBA

Kontaktné informácie Zodpovednej osoby DENV-G pre ochranu údajov:

 • e-mailová adresa: DPO@daikin.com;
 • adresa: Zodpovedná osoba, Osaka Umeda Twin Towers South, 1-13-1 Umeda, Kita-ku, Osaka, Japonsko 530-0001
   

8. NEPLNOLETÉ OSOBY

DENV-G nespracúva prostredníctvom svojej Webovej stránky alebo Aplikácií žiadne Osobné údaje fyzických osôb mladších ako 16 rokov a nedáva im obchodné ponuky a nepokúša sa skontaktovať s nimi, ak na to nedal súhlas ich zákonný zástupca.

9. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

DENV-G zaviedla primerané bezpečnostné opatrenia s cieľom zachovania integrity a bezpečnosti a predchádzania náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému zverejneniu alebo prístupu k Osobným údajom prenášaným, ukladaným a inak spracúvaným v súlade s GDPR.
 

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A NOVÉ TECHNOLÓGIE

DENV-G sa zaväzuje pred začatím Spracúvania použitím nových technológií posúdiť vplyv na ochranu Osobných  údajov v súlade s GDPR a prijať zodpovedajúce  opatrenia.

 

11. ĎALŠIE ZMENY TÝCHTO ZÁSAD O OCHRANE ÚDAJOV

DENV-G sa neustále snaží zlepšovať svoje aktivity na úseku ochrany Osobných údajov. Tieto Zásady ochrany údajov sa môžu meniť alebo aktualizovať na základe novej právnej úpravy na medzinárodnej, európskej i národnej úrovni.

DENV-G Vás bude informovať o zásadných zmenách ustanovení týchto Zásad ochrany údajov off-line formou alebo on-line (napr. prostredníctvom Webovej stránky, počas Vašej prvej návštevy alebo pri každej aktualizácii týchto Zásad ochrany údajov).

Aktualizované znenie Zásad ochrany údajov nájdete vždy na https://www.daikin.eu/en_us/data-protection-policy.html alebo v každej Aplikácii kliknutím na sekciu „Zásady ochrany údajov“.

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?