Zásady ochrany údajov

Zásady ochrany údajov

Posledná úprava: 25. mája 2018

Spoločnosť Daikin Europe N.V. je 100% dcérska spoločnosť japonskej spoločnosti Daikin Industries Ltd. Skupina Daikin vyrába, predáva, distribuuje a vykonáva marketing klimatizačného, vykurovacieho, ventilačného a chladiaceho vybavenia a riešení spolu so svojimi Európskymi dcérskymi spoločnosťami.

Spoločnosť Daikin Europe N.V. spolu so svojimi Európskymi dcérskymi spoločnosťami (ďalej ako „DENV-G“, „my“, „nás“, „náš“ a pod.) a jej materská spoločnosť Daikin Industries Ltd. (ďalej ako „DIL“) majú skutočný záujem chrániť Osobné údaje získané od Dotknutých osôb (ďalej ako „Užívateľ“, „vy“, „váš“) formou off-line prostredníctvom napr. papierových formulárov, zmlúv, vyhlásení (ďalej ako „Formuláre“) alebo formou on-line prostredníctvom webovej stránky www.daikin.eu/ + www.daikin.sk (ďalej ako „webová stránka“) a najmä prostredníctvom (webových) aplikácií, softvéru a digitálnych nástrojov DENV-G (ďalej ako „Aplikácie“).

V súlade s európskym Všeobecným nariadením o ochrane údajov (General Data Protection Regulation) (EÚ) 679/2016(GDPR) s cieľom:

 • zabezpečiť transparentnosť v povahe Osobných údajov, ktoré získavame formou off-line prostredníctvom Formulárov alebo formou on-line prostredníctvom Webovej stránky príp. prostredníctvom Aplikácií; 
 • zabezpečiť transparentnosť používania získaných Osobných údajov; 
 • pomáhať Dotknutým osobám pri uplatňovaní ich práv.

preto týmto stanovujeme tieto Zásady ochrany údajov.

Na ochrane vašich Osobných údajov nám záleží. Vaše Osobné informácie chceme spracovávať zákonne, vhodne a transparentne.

Prosíme, nájdite si čas na prečítanie týchto Zásad ochrany údajov a ich hlavných kľúčových výrazov, ktoré tú nájdete uvedené veľkým začiatočným písmenom.

Ak máte v tejto súvislosti akékoľvek otázky alebo poznámky, prosíme, obráťte sa na nás.

 

1. SPRÁVCOVIA ÚDAJOV, SPOLOČNÍ SPRÁVCOVIA A SPRACOVATELIA ÚDAJOV

Spoločnosť Daikin Europe N.V. a jej Európske dcérske spoločnosti založené v Európskej únii podliehajú Všeobecnému nariadeniu o ochrane údajov (EÚ) 679/2016 (GDPR) a akejkoľvek budúcej legislatíve súvisiacej s aplikáciou vyššie uvedeného Nariadenia, ktorá nadobudne platnosť v členskom štáte, v ktorom je spoločnosť založená.

 

SPRÁVCOVIA ÚDAJOV

Oznamujeme vám, že akékoľvek Osobné údaje, ktoré poskytnete formou off-line prostredníctvom Formulárov alebo on-line prostredníctvom Webovej stránky príp. Aplikácií sa používajú na účely opísané nižšie spoločnosťou Daikin Europe N.V., so sídlom na Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende (IČO: 412.120.336) v pozícii Správcu údajov (viď kľúčové výrazy).

Európske dcérske spoločnosti Daikin Europe N.V. pôsobia ako Správca údajov v súvislosti so Spracúvaním osobných údajov získaných formou off-line prostredníctvom Formulárov alebo on-line prostredníctvom Webovej stránky príp. Aplikácií.

 

SPOLOČNÍ SPRÁVCOVIA ÚDAJOV

Je možné, že v budúcnosti spoločnosť Daikin Europe N.V. spolu s DIL spoločne určia na základe písomnej dohody účely a prostriedky Spracúvania osobných údajov ako Spoloční správcovia údajov.

Je možné, že v budúcnosti spoločnosť Daikin Europe N.V. spolu so svojimi Európskymi dcérskymi spoločnosťami spoločne určia na základe písomnej dohody účely a prostriedky Spracúvania osobných údajov ako Spoloční správcovia údajov (napr. najmä akýkoľvek prípad, keď sa dcérska spoločnosť konkrétne podieľa na Spracúvaní osobných údajov na miestnej úrovni pri príprave projektu).

Vo vyššie uvedených prípadoch Dotknuté osoby, ktorých Osobné údaje sa majú spracúvať Spoločnými správcami, budú o tejto skutočnosti informované.

 

SPRACOVATELIA ÚDAJOV

Spoločnosť Daikin Europe N.V. môže tiež vystupovať ako Spracovateľ údajov v mene svojich Európskych dcérskych spoločností pri akomkoľvek on-line alebo off-line Spracúvaní osobných údajov spracúvaných Európskymi dcérskymi spoločnosťami.

Európske dcérske spoločnosti Daikin Europe N.V. môžu vystupovať v pozícii Spracovateľa údajov v mene a na základe pokynov spoločnosti Daikin Europe N.V., ak existujú zmluvy o spracúvaní údajov.

 

2. OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ ZBIERAME A ÚČELY ZBERU

DENV-G v potrebnej miere zbiera, spracúva, zaznamenáva, ukladá a prevádza Osobné údaje Dotknutých osôb poskytnuté formou off-line prostredníctvom Formulárov alebo on-line prostredníctvom Webovej stránky príp. Aplikácií, napríklad najmä počas: návštevy Webovej stránky; používania Aplikácií; podávania off-line alebo on-line registračných Formulárov; nahlasovanie porušenia pravidiel; kontaktovania DENV-G; podávania žiadostí o prijatie do pracovného pomeru; klikania na tlačidlá sociálnych médií; poskytovania spätnej väzby (napr. o Formulároch, produktoch, Aplikáciách, Webovej stránke, zákazníckych službách); odpovedania na prieskumy a iné aktivity.

Osobné údaje sa zbierajú buď nepovinne alebo povinne. Ak je poskytnutie Osobných údajov povinné, bude to uvedené. Ak dotknutá osoba neposkytne alebo odmietne poskytnúť Osobné údaje, ktoré DENV-G označí ako povinné, DENV-G nebude môcť vykonať proces alebo aktivitu požadovanú dotknutou osobou.

Príkladom Osobného údaja, ktorý sa označuje ako povinný, je situácia, kedy chce Dotknutá osoba podať registračný Formulár. V tomto prípade potrebuje DENV-G nejaké osobné údaje, aby bolo možné spracovať súvisiacu žiadosť o registráciu. Ak sa Dotknutá osoba chce zaregistrovať, ale nechce poskytnúť osobné údaje označené ako povinné, DENV-G nebude môcť akceptovať a spracovať žiadosť o registráciu.

DENV-G môže zbierať Osobné údaje so súhlasom alebo bez súhlasu súvisiacej Dotknutej osoby, ak: 1) musí byť splnená zákonná povinnosť; 2) musí sa realizovať alebo sa bude realizovať zmluva, v ktorej je Dotknutá osoba zmluvnou stranou; 3) existujú zákonné záujmy, verejný záujem alebo životne dôležitý záujem na ochrane, ktorý má prednosť pred právami danej Dotknutej osoby; 4) nejaký úrad požiada DENV-G o spracovanie Osobných údajov.

DENV-G môže ďalej spracúvať vaše Osobné údaje iba:

 • ak je účel ďalšieho Spracovania v súlade s účelom pôvodného zberu vašich Osobných údajov;
 • ak poskytnete súhlas s ďalším Spracúvaním pre účel, ktorý je nový a nie je v súlade s účelom pôvodného zberu vašich Osobných údajov.

Nižšie, v odsekoch 2.1. a 2.2. nájdete Osobné údaje, ktoré zbierame a účely, pre ktoré ich zbierame.

 

2.1. OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ ZBIERAME OD VÁS ALEBO TRETÍCH STRÁN.

Môžeme vás požiadať, aby ste nám poskytli, v závislosti od účelu každého Spracovania a v nevyhnutnej miere, rozličné druhy Osobných údajov, najmä vrátane vášho mena, priezviska, dátumu a miesta narodenia, titulu, adresy, telefónneho čísla, mobilu, e-mailovej adresy, jazyka, krajiny, národnosti, čísla občianskeho preukazu, čísla vodičského preukazu, rodného čísla, čísla pasu, informácií zo životopisu, zamestnávateľa, povolania, klientskeho čísla, URL osobného sociálneho média, kreditnej kary, preferencií, záujmov a spätnej väzby.

Tiež využívame Osobné údaje, ktoré ste poskytli tretím stranám, napr. poskytovateľom služieb alebo Osobné údaje, ktoré sú verejným majetkom ako verejne známe Osobné údaje, Osobné údaje viditeľné na vašej vlastnej webovej stránke alebo blogu alebo sú publikované na vašom verejne dostupnom profile na sociálnom médiu.

DENV-G môže tiež získať Osobné údaje prostredníctvom tretích strán po fúziách, akvizíciách a iných transformáciách.

 

2.1.1 Účely získavania Osobných údajov.

Po získaní používame vyššie uvedené Osobné údaje na rozličné účely. Uvádzame ich nižšie:

 

Obchodná správa a manažment zákazníkov.

DENV-G musí byť schopná plniť zmluvy dôsledne a riadne a vykonávať všetky nutné zákonné a účtovné procesy. Preto bude DENV-G potrebovať niektoré Osobné údaje poskytnuté Dotknutými osobami off-line prostredníctvom Formulárov alebo on-line prostredníctvom Webovej stránky alebo Aplikácií. V súlade s Nariadením (EÚ) 679/2016 pre účely plnenia zmlúv sa súhlas Dotknutej osoby, ktorá je alebo bude zmluvnou stranou podľa zmluvy, nevyžaduje.

V súvislosti s riadením vzťahu so zákazníkmi a poskytovaním zákazníckych služieb, využíva DENV-G Osobné údaje (napr. meno, krajina, národnosť, e-mailová adresa, klientske číslo, informácie o kreditnej karte) na:

 • posúdenie, či by bolo realizovateľné predávať produkty alebo poskytovať služby zákazníkovi pred uzavretím zmluvy;
 • spracovanie písomných žiadostí zákazníkov, zákazníckych objednávok produktov a služieb a žiadostí o vrátenie peňazí;
 • identifikovanie a kontaktovanie zákazníkov kvôli zľave;
 • informovanie zákazníkov o spotrebiteľských právach a ďalších službách súvisiacich so zakúpeným produktom alebo službou;
 • informovanie zákazníkov o propagačných kampaniach a podujatiach Daikin a posielanie súvisiacich pozvánok;
 • riadenie prístupu do priestorov DENV-G, na Webovú stránku a Aplikácie;
 • organizovanie a vykonávanie servisných zásahov pre zákazníkov a inštalatérov;
 • informovanie zákazníkov o blížiacom sa termíne údržby.
   

Distribúcia produktov.

DENV-G používa Osobné údaje na distribúciu produktov a najmä na:

 • pomoc našim Európskym dcérskym spoločnostiam pri distribúcii produktov a dodávke služieb prostredníctvom autorizovaných agentúr, Obchodných partnerov, Webovej stránky, príp. Aplikácií;
 • pomoc distribútorom pri dodávaní produktov, náhradných dielov a služieb (napr. Osobné údaje sú uvedené v dodacích listoch pri preprave zakúpeného produktu);
 • optimalizáciu predaja a služieb vypracovávaním ponúk pre zákazníkov;
 • zlepšenie a urýchlenie distribúcie našich produktov a služieb;
 • sledovanie technických údajov z inštalácií a stavu zmlúv a projektov;
 • organizovanie a poskytovanie školení pre zákazníkov, inštalatérov, zamestnancov a subdodávateľov.
   

Správa dodávateľov.

DENV-G používa Osobné údaje na vedenie záznamov o dodávateľoch a poskytovateľoch služieb, registrovanie a správu nákupných objednávok, obchodných nákladov a faktúr poskytnutých dodávateľmi alebo poskytovateľmi služieb.

 

Priamy marketing.

Ako popredný výrobca a dodávateľ vykurovacieho, ventilačného a klimatizačného vybavenia (vrátane tepelných čerpadiel a chladenia) a riešení vám DENV-G poskytuje informácie, ktoré sú upravené pre vás a vaše potreby (napr. používaním vašich údajov o transakcii vás môže DENV-G informovať o službách, ponukách a návrhoch súvisiacich s vaším nákupom. Ide o tzv. „priamy marketing“).

DENV-G používa získané Osobné údaje, Osobné údaje, ktoré sú verejne dostupné (napr. informácie dostupné na Internete, z výsledkov prieskumov, sociálnych médií) alebo Osobné údaje získané od tretích strán (napr. Poskytovatelia internetových služieb) na účely priameho marketingu na získanie nových zákazníkov.

DENV-G využíva priamy marketing tiež s cieľom organizovania interných podujatí, ciest, prezentácií, stretnutí zamestnancov, zákazníkov a Obchodných partnerov.

DENV-G vykonáva priamy marketing prostredníctvom rozličných médií, najmä SMS správ, prieskumov, e-mailov, Webovej stránky, on-line reklám, databázového marketingu, Aplikácií a podujatí.

DENV-G vykonáva priamy marketing na základe legitímneho záujmu o dosiahnutie obchodných cieľov.

DENV-G môže vykonávať priamy marketing na základe výslovného súhlasu Dotknutej osoby. Ak nechcete dostávať vysoko personalizované ponuky, nemali by ste poskytnúť súhlas s prijímaním priameho marketingu, keď o to budete požiadaný.

DENV-G sa zaväzuje zabezpečiť, že informácie súvisiace s priamym marketingom sa poskytujú jasným a primeraným spôsobom a to pomocou kanála označeného príjemcom s cieľom minimalizovania vyrušovania.

 

Zlepšovanie kvality produktov a služieb.

DENV-G používa Osobné údaje získané prostredníctvom Formulárov, žiadostí o prijatie do pracovného pomeru, prieskumov, dopytov, pripomienok, spätnej väzby poskytovanej DENV-G alebo iným spoločnostiam v Skupine Daikin na zlepšenie produktov a služieb; vykonávanie ďalších prieskumov; vytváranie analytických, rizikových, marketingových a iných modelov a štatistiku. DENV-G tiež používa vaše údaje o transakciách na vytvorenie globálnych modelov a analýzy.

Príklad: DENV-G môže potrebovať spracovať počet ľudí, ktorí si zakúpili konkrétny produkt Daikin alebo požiadali o konkrétnu službu.

V tomto zmysle sa DENV-G zaväzuje v maximálne možnej miere zhromažďovať Osobné údaje anonymne alebo v Pseudoanonymnej forme, aby sa zaistilo, že tieto Osobné údaje nebudú ľahko a nebudú viac identifikovateľné ako vaše.

Prax Spracúvania Osobných údajov pre štatistické účely je odôvodnená najmä snahou DENV-G zaviesť strategické voľby kvôli lepším výsledkom na trhu a aby sme vám mohli poskytovať lepšie produkty a služby.

Osobné údaje sa tiež môžu používať na posúdenie, zjednodušovanie a zlepšovanie procesov DENV-G, napr. s cieľom optimalizovať kampane, postupy a predaj, off-line aj on-line, prostredníctvom Webovej stránky príp. Aplikácií.

Príklad: ak ste neukončili postup alebo obchodný proces, môžeme sa na vás obrátiť, aby sme zistili, čo bolo zle a či vám môžeme pomôcť. V tomto prípade sa náš kontakt obmedzuje na poskytnutie technickej a administratívnej podpory pre daný špecifický postup alebo proces.

 

Nábor a výber.

Za účelom náboru talentov získava DENV-G Osobné údaje najmä meno, e-mail, telefónne číslo, informácie zo životopisu, URL profilu na sociálnych médiách z otvorených žiadostí a cielených žiadateľov uchádzajúcich sa napr. o voľné miesta, medzinárodné stáže alebo študentské stáže.

Osobné údaje poskytnuté žiadateľmi (vyplnením Formulárov alebo zaregistrovaním sa a vytvorením osobného účtu na Webovej stránke alebo pri použití Aplikácií) sa použijú na Spracovanie žiadostí, kontaktovanie žiadateľov pre účely riadenia ľudských zdrojov, riadenie náborového procesu (napr. pozývanie žiadateľov na rozhovory a písomné testy) a prípravu pracovných zmlúv.

DENV-G sa zaväzuje vymazať zo svojich archívov Osobné údaje patriace žiadateľom, ktorí na konci výberového procesu neboli prijatí, ak neexistuje zákonný dôvod na ich uchovávanie.

 

Správa pracovníkov a prémie.

DENV-G používa Osobné údaje na účely riadenia pracovníkov, najmä:

 • riadenie a vedenie záznamov o pracovných zmluvách a výplatnej listine;
 • výplatu miezd;
 • vedenie záznamov o účasti zamestnancov, cestách a školeniach;
 • komunikáciu so zdravotnými poisťovňami;
 • poskytovanie poistenia, majetku spoločnosti a prémií súvisiacich s výkonmi zamestnancom.
   

Účty a účtovníctvo.

DENV-G používa Osobné údaje na účty a účtovanie s cieľom:

 • vedenia záznamov o transakciách,
 • vystavovanie faktúr súvisiacich s predajom a poskytnutými službami;
 • vypĺňanie daňových priznaní a súvisiacich formulárov s cieľom plnenia daňových povinností;
 • vypracovanie štatistík na základe záznamov o transakciách (napr. ohľadom počtu transakcií, ktoré nastali a v akej oblasti);
 • dodržanie súvisiacej legislatívy a požiadaviek predpisov na národnej, európskej a medzinárodnej úrovni.
   

Právne nároky a spory.

Osobné údaje môžeme použiť ako dôkaz a zaistenie, uplatnenie a ochranu práv DENV-G alebo tých, ktorých zastupuje (napr. pri sporoch) v akejkoľvek jurisdikcii akejkoľvek krajiny (napr. okrem iného práva DENV-G na vlastnú obhajobu v prípade nespravodlivej konkurencie alebo práva DENV-G žiadať o plnenie neuhradenej faktúry).

 

Predchádzanie podvodom a trestným činom.

Osobné údaje môžeme tiež použiť na predchádzanie, zisťovanie a vyšetrovanie trestných činov a kybernetických hrozieb pre legitímne záujmy alebo ak o to požiada verejný úrad.
 

Firemná obchodná činnosť a vedenie.

DENV-G prenáša príp. spoločne s inými využíva Osobné údaje získané DIL príp. inými spoločnosťami v Skupine Daikin príp. ich Obchodnými partnermi iba ak je to potrebné na vypracovávanie pravidelných správ o výsledkoch a obchodných aspektoch, obchodných plánoch a podnikových stratégiách.

DENV-G spracováva Osobné údaje európskych občanov, ktoré boli zákonne získané spoločnosťou Skupiny Daikin, ak neexistuje právna prekážka (napr. povinnosť zachovania dôvernosti alebo ustanovenie legislatívy o ochrane údajov).

DENV-G chce zaviesť všetky vhodné opatrenia na ochranu Osobných údajov v súvislosti s komunikáciou v Skupine podľa Nariadenia (EÚ) 679/2016.

 

2.2. OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ ZÍSKAVAME Z VÁŠHO POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY PRÍP. APLIKÁCIÍ.

2.2.1 Účely zberu Osobných údajov.

Keď navštívite Webovú stránku príp. Aplikácie, DENV-G získava niektoré vaše Osobné údaje na tieto účely:

 

Zjednodušenie používania Webovej stránky príp. Aplikácií.

Zbieraním niektorých Osobných údajov (napr. IP adresa, údaje o prihlásení) dokáže DENV-G upravovať Webovú stránku príp. Aplikácie podľa vašich potrieb.

Používaním Cookies DENV-G automaticky získa niektoré Osobné údaje najmä informácie súvisiace so zariadením (napr. IP adresa, typ prehliadača), informácie o prihlásení (napr. hľadané otázky), informácie o geografickej pozícii (napr. prostredníctvom miesta prístupu k Wifi) s cieľom uľahčiť používanie Webovej stránky príp. Aplikácií a zvýšiť vaše pohodlie pri ich používaní.

Príklad: kvôli podpore a zjednodušeniu procesu vašej identifikácie ukladáme vaše užívateľské meno a heslo prostredníctvom Cookie, svoje identifikačné údaje alebo akékoľvek osobné údaje nemusíte zadávať pri každej návšteve.

DENV-G používa rozličné typy Cookies: nevyhnutné, funkčné, sledovania aktivity na sociálnych sieťach, reklamy tretej strany, analytické potreby vlastníka stránok. Viac o Cookies, o tom, čo sú, aké typy používame a prečo ich používame nájdete v našich „Zásadách používania Cookies”.

 

Monitorovanie záujmov a preferencií Dotknutej osoby.

DENV-G môže na svojej Webovej stránke príp. v Aplikáciách na základe súhlasu alebo legitímneho záujmu monitorovať systematicky a pravidelne Osobné údaje prostredníctvom automatizovaných rozhodovacích technológií a Cookies. Je to kvôli posúdeniu istých osobných aspektov súvisiacich s fyzickou osobou, konkrétne analyzovanie a predpovedanie aspektov týkajúcich sa výkonov fyzickej osoby v práci, ekonomickej situácie, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti, správania, miesta alebo momentov (geografická lokalizácia).

Prosíme, viac si prečítajte v našich „Zásadách používania Cookies”.

 

3. BUDÚ ZÍSKANÉ OSOBNÉ ÚDAJE POSKYTNUTÉ TRETÍM STRANÁM?

Pre vyššie uvedené účely môže DENV-G potrebovať služby, poradenstvo, príp. pomoc tretích strán najmä na údržbu Aplikácií a riešenie chýb, nákup Aplikácií, dátový hosting, poradenstvo o dodržiavaní zákonov a predpisov, vývoji Aplikácií, službách ľudských zdrojov, dodávkach, službách internetových poskytovateľov, vypracovávanie štatistiky a pod.

V tomto zmysle môžeme v nevyhnutnej miere prenášať a poskytovať Osobné údaje, ktoré sme získali, akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subdodávateľom a Obchodným partnerom, ktoré predstavujú tretiu stranu pre DENV-G alebo Skupinu Daikin.

DENV-G nepredáva  tretím stranám a neprenajíma si vaše Osobné údaje od tretích strán pre vlastné účely.

Vždy, keď musíme prenášať alebo poskytovať niektoré Osobné údaje, ktoré získavame, tretím stranám – okrem legitímneho záujmu tretej strany - DENV-G zabezpečí, že budú existovať zmluvy o spracúvaní údajov s takou treťou stranou podľa Nariadenia (EÚ) 679/2016 a požiada tretiu stranu o dodržanie zásad a ustanovení tohto Nariadenia a dodržanie súvisiacich bezpečnostných štandardov.

 

4. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN (MIMO EÚ)

V rámci vyššie uvedených účelov DENV-G prenáša a spoločne používa získané Osobné údaje patriace Dotknutým osobám v Európskej únii s DIL, príp. inými spoločnosťami v Skupine Daikin, príp. Obchodnými partnermi so sídlom v akejkoľvek krajine mimo EÚ.

Oznamujeme Vám, že DENV-G prijali vhodné štandardné zmluvné ustanovenia a vhodné opatrenia týkajúce sa akéhokoľvek prenosu Osobných údajov medzi Daikin Europe a DIL. V prípade akéhokoľvek prenosu Osobných údajov do krajiny mimo EÚ sa DENV-G zaväzuje:

 • zabezpečiť adekvátnu úroveň ochrany stanovením vhodných opatrení a dodržaním ustanovení Nariadenia (EÚ) 679/2016; 
 • riadiť prenos Osobných údajov podľa:
      a) rozhodnutí Európskej komisii o adekvátnosti; inak podľa
      b) štandardných zmluvných ustanovení/záväzných firemných pravidiel; inak podľa
      c) kódexu správania schváleného relevantným úradom dohľadu/podľa oficiálnych bezpečnostných certifikácií. 
 • riadiť prenos Osobných údajov na základe súhlasu Dotknutej osoby, ktorej Osobné údaje sa musia preniesť alebo na základe výnimiek podľa čl. 49 Nariadenia (EÚ) 679/2016, ak prenos nie je možné vykonať na základe vyššie uvedených prípadov a), b), c).

 

5. SKLADOVANIE A KRITÉRIÁ

DENV-G neukladajú vaše Osobné údaje navždy. Vaše Osobné údaje používame v nevyhnutnej miere a iba s cieľom dosahovania uvedených účelov. Keď cieľ už neexistuje, zaväzujeme sa Osobné údaje vymazať, ak ich archiváciu nevyžaduje zákon na medzinárodnej, európskej alebo národnej úrovni.

Východiskom skladovania vašich Osobných údajov je zákonná doba uchovávania (obvykle desať rokov a trvá do vypršania zmluvy alebo konca obchodného vzťahu). Táto doba môže byť dlhšia, ak je to potrebné, na vykonávanie našich práv.

Ak dobu uchovávania neurčuje zákon, môže byť doba uchovávania kratšia najmä v závislosti, od jedného z týchto kritérií: dĺžka trvania zmluvy a právnych povinností; obchodné a organizačné potreby; dlhodobý obchodný vzťah; priamy marketing; štatistika.

Niektoré náhľady sú jasnejšie, ak sa sledujú dlhšiu dobu. Kvôli tomu môže byť potrebný pre niektoré typy Osobných údajov dlhší časový horizont (napr. potrebné na navrhnutie marketingových a rizikových modelov).

Ako sme už uviedli, DENV-G sa zaväzuje pracovať čo možno najviac s agregovanými, anonymizovanými alebo Pseudoanonymizovanými Osobnými údajmi a vo všetkých prípadoch zruší spojenia na jednotlivcov čo najrýchlejšie ako sa dá.

 

6. VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTEJ OSOBY A AKO ICH UPLATŇOVAŤ.

Ak máte akékoľvek otázky o ochrane svojich Osobných údajov alebo uplatňovaní svojich práv, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť písomne v Daikin Europe N.V. alebo v jednej z Európskych dcérskych spoločností, telefonátom do Daikin Europe N.V. alebo jednej z Európskych dcérskych spoločností, zaslaním špecifického formuláru poštou alebo predložením Formuláru dostupného on-line v každej sekcii „kontakty” na Webovej stránke, príp. v Aplikáciách.

Keď sa raz vaše Osobné údaje Spracúvajú, máte ako Dotknutá osoba niekoľko práv, ktoré môžete uplatniť, ako sa uvádza nižšie.

Kedykoľvek, keď budete chcieť uplatniť svoje práva, buďte čo najkonkrétnejší. DENV-G dokáže riadne odpovedať na otázky s dostatočným množstvom informácií. DENV-G budú musieť overiť vašu identitu čo možno najpodrobnejšie, aby sa zabránilo tomu, že by niekto iný chcel uplatniť vaše práva. Preto budete pri takej žiadosti musieť predložiť platný identifikačný dokument.

 

Prístup k svojim Osobným údajom môžete získať

Ak chcete získať prístup k Osobným údajom, ktoré DENV-G o vás spracúva alebo budete chcieť vedieť viac o:

 • účeloch nášho Spracúvania;
 • kategóriách súvisiacich Osobných údajov; 
 • kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú Osobné údaje poskytnuté; 
 • odhadovanej dobe skladovania alebo kritériách používaných na určenie takej doby; 
 • právach Dotknutej osoby; 
 • právach, ktoré môžete uplatniť v súvislosti so Spracúvaním; 
 • existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilácie a predpokladaných dôsledkov;

a akýchkoľvek iných dostupných informáciách o Spracúvaní vašich Osobných údajov, prosíme, vyplňte tento formulár kliknutím tu.

Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom formulára, použijeme výhradne na overenie a Spracovania vašej žiadosti.

Ak využijete svoje právo na prístup, DENV-G vám poskytne najúplnejší možný zoznam alebo kópiu vašich Osobných údajov.


Spracúvanie svojich Osobných údajov môžete dopĺňať/opravovať/mazať/obmedzovať

Môže sa stať, že niektoré Osobné údaje, ktoré DENV-G o vás má, nebudú (alebo prestanú byť) správne. Tiež sa môže stať, že budete chcieť do Osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, niečo doplniť. Kedykoľvek môžete požiadať o opravu alebo doplnenie svojich Osobných údajov kliknutím tu.

Ak chcete, aby DENV-G zmazali vaše Osobné údaje, vaša žiadosť bude spracovaná, ak sa neobjaví nijaká prekážka alebo nesúlad podľa zákona alebo legitímnych záujmov proti vymazaniu. Ak chcete požiadať o vymazanie svojich Osobných údajov, prosíme, kliknite tu.

O obmedzenie so Spracúvaním svojich Osobných údajov môžete požiadať kedykoľvek kliknutím tu.

 

O prenos vašich Osobných údajov vám alebo tretím stranám môžete požiadať

Ak boli vaše Osobné údaje získané elektronickými prostriedkami, môžete požiadať o prenos Osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, vám alebo tretím osobám kliknutím tu.

 

Svoj súhlas so Spracúvaním svojich Osobných údajov

Nezabúdajte, prosíme, že vždy, keď dáte DENV-G súhlas so spracúvaním svojich Osobných údajov, môžete tento súhlas kedykoľvek neskôr odňať uvedeným postupom a tak jednoducho, ako ste ho poskytli.

Ak chcete odňať svoj súhlas, môžete tak urobiť kedykoľvek kliknutím tu.

 

Proti Spracúvaniu alebo Spracúvaniu systémami automatizovaného rozhodovania môžete namietať

Ak nesúhlasíte so spôsobom, ako DENV-G presadzuje svoje legitímne záujmy spracúvať isté Osobné údaje, namietať môžete kliknutím tu. Námietky spracujeme, ak nebudú existovať legitímne dôvody neurobiť tak alebo dôvody zo zákona (napr. námietka bude zamietnutá, ak bolo Spracúvanie Osobných údajov vykonané s cieľom boja proti podvodom).

Ak nesúhlasíte so Spracúvaním automatizovaným individuálnym rozhodovaním pre priamy marketing zo strany DENV-G, námietku môžete podať kliknutím tu.

Ak nesúhlasíte so spôsobom spracúvania svojich Osobných údajov zo strany DENV-G alebo máte iné otázky v tejto súvislosti, vždy sa môžete obrátiť na Úrad pre ochranu údajov v krajine vášho bydliska (napr. ak máte bydlisko v Belgicku, môžete sa obrátiť na Úrad pre ochranu údajov: www.privacycommission.be; Commission de la protection de la Vie Privée, Rue de la Presse, 35, 1000 Brusel).

 

7. ÚRADNÍK PRE OCHRANU ÚDAJOV

Kontaktné informácie Úradníka DENV-G pre ochranu údajov:

 • e-mailová adresa: euprivacy@daikin.co.jp;
 • adresa: (do rúk) DENV-G, osoba zodpovedná za ochranu údajov, Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgicko

 

8. NEPLNOLETÉ OSOBY

Prostredníctvom svojej Webovej stránky alebo Aplikácií DENV-G nespracúva žiadne Osobné údaje fyzických osôb mladších ako 16 rokov a nedáva im obchodné ponuky a nepokúša sa skontaktovať s nimi, ak na to nedal súhlas ich právny zástupca.

 

9. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

DENV-G zaviedli primerané bezpečnostné opatrenia s cieľom zachovania integrity a bezpečnosti a predchádzania náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému zverejneniu alebo prístupu k Osobným údajom prenášaným, ukladaným a inak spracúvaným v súlade s Nariadením (EÚ) 679/2016.

 

10. ĎALŠIE ZMENY TÝCHTO ZÁSAD O OCHRANE ÚDAJOV

DENV-G sa neustále snaží zlepšovať svoje činnosti v ochrane Osobných údajov. Tieto Zásady ochrany údajov sa môžu meniť alebo aktualizovať na základe novej legislatívy, na medzinárodnej, európskej i národnej úrovni.

DENV-G vás bude informovať o zásadných zmenách týchto Zásad ochrany údajov formou off-line alebo on-line (napr. prostredníctvom Webovej stránky, počas vašej prvej návštevy alebo pri každej aktualizácii týchto Zásad ochrany údajov).

Najnovšiu verziu Zásad ochrany údajov nájdete vždy na www.daikin.eu/en_us/data-protection-policy / www.daikin.sk/sk_sk/zasady-ochrany-udajov alebo pre každú Aplikáciu kliknutím na sekciu „Zásady ochrany údajov“.