Skip to main content

Hlavné výrazy pre Zásady ochrany osobných údajov

Aplikácie: znamenajú akýkoľvek softvér, (webové) aplikácie, digitálne nástroje vyvinuté spoločnosťou Daikin Europe N.V. alebo jednou z jej Európskych dcérskych spoločností;

 

Automatizované rozhodovanie (Automatizované spracúvanie): znamená akékoľvek spracovanie uskutočnené automatizovaným procesom, pri ktorom je vylúčený akýkoľvek ľudský vplyv alebo zásah na výsledok spracovania  

 

Obchodní partneri: znamenajú akúkoľvek osobu alebo obchodnú spoločnosť nezávislú od DENV-G (Skupiny Daikin Europe N.V.), avšak nejakým spôsobom súvisiacu s obchodnou činnosťou DENV-G alebo majúcu obchodný vzťah alebo spolupracujúcu so spoločnosťou DENV-G na výrobe príp. dodávke produktov alebo služieb značky Daikin;

 

Cookie: znamená malý súbor obsahujúci reťazec znakov, ktorý sa posiela zariadeniu používanému na návštevu webovej stránky. Pri druhej návšteve tej istej webovej stránky môže cookie tejto webovej stránke umožniť rozpoznať prehliadač, prostredníctvom ktorého návšteva nastala. Cookies môžu ukladať preferencie a iné informácie užívateľa;

 

Skupina Daikin: znamená skupinu spoločností ovládanú spoločnosťou Daikin Industries Ltd.. Tieto spoločnosti sú výrobcami a predajcami značkových produktov a služieb Daikin na celom svete;

 

Prevádzkovateľ: znamená fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá určuje účely a spôsoby Spracovania osobných údajov;

 

Sprostredkovateľ: znamená fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá spracúva Osobné údaje danej Dotknutej osoby podľa pokynov Správcu údajov;

 

Zodpovedná osoba: znamená fyzickú osobu alebo právnickú osobu zodpovednú za:

  • informovanie a oznamovanie Správcovi a jeho Spracovateľom a zamestnancom Spracúvanie osobných údajov;
  • monitorovanie dodržiavania GDPR;
  • informovanie o príprave Posúdení vplyvu na ochranu údajov;
  • fungovanie ako kontaktný bod a spolupráca s úradom dohľadu v prípade sťažnosti alebo vyšetrovania Spracúvania osobných údajov;
     

Dotknutá osoba: je identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej Osobné údaje sa spracovávajú off-line formou prostredníctvom papierových formulárov alebo on-line prostredníctvom Webovej stránky alebo Aplikácií. Identifikovateľná znamená taká fyzická osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, konkrétne prostredníctvom identifikátora ako meno, identifikačné číslo, údaje o mieste, on-line identifikátora alebo jednou alebo viacerými zložkami, ktoré sú charakteristické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu danej fyzickej osoby;

 

DENV-G: znamená skupinu spoločností skladajúcu sa zo spoločnosti Daikin Europe N.V. (so sídlom v Belgicku) a jej Európskych dcérskych spoločností. DENV-G vyrába, predáva a obchoduje s produktmi a službami značky Daikin v Európe, Afrike, na Strednom východe a v regiónoch SNŠ;

 

DIL: znamená spoločnosť Daikin Industries Ltd. so sídlom v Japonsku, majiteľa a spoločnosť ovládajúcu Skupinu Daikin;

 

Európske dcérske spoločnosti: akákoľvek spoločnosť založená v Európe, ktorá vyrába, predáva a obchoduje produktmi a službami pod značkou Daikin a je ovládaná spoločnosťou Daikin Europe N.V.;

 

GDPR: znamená Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (General Data Protection Regulation), skratku pre Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší Smernica 95/46/ES;

 

IP: znamená číslo známe ako adresa internetového protokolu (IP), ktorá je priradená akémukoľvek zariadeniu pripojenému na internet. Čísla sa obvykle priraďujú v geografických blokoch. IP adresa sa môže často využiť na identifikovanie miesta, z ktorého sa zariadenie pripája na Internet;

 

Spoločný prevádzkovateľ: znamená fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá spolu s inými určuje spôsoby a účely Spracúvania osobných údajov;

 

Oprávnený záujem: znamená záujem Prevádzkovateľa alebo tretej strany, ktorý je zákonný, v prípade že nad ním neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Dotknutej osoby, ktorá požaduje ochranu osobných údajov, najmä v prípade Spracúvania osobných údajov dieťaťa;

 

Osobné údaje: znamenajú akúkoľvek informáciu súvisiacu s identifikovanou alebo identifikovateľnou fyzickou osobou (‘Dotknutá osoba);

 

Osobitné kategórie osobných údajov: znamenajú akékoľvek osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách, a spracúvanie genetických údajov, biometrických údajov na individuálnu identifikáciu fyzickej osoby, údajov týkajúcich sa zdravia alebo údajov týkajúcich sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby;

 

Spracúvanie (osobných údajov): znamená akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií, ktoré sa realizujú na Osobnom údaji alebo súboroch osobných údajov, či už automatickými prostriedkami alebo nie, ako zber, zaznamenávanie, organizácia, štruktúrovanie, skladovanie, adaptácia alebo zmena, znovu vyhľadanie, konzultovanie, použitie, zverejnenie prenosom, šírenie alebo iné sprístupňovanie, úprava alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie; sloveso „spracúvať“ je odvodené o podstatného mena Spracúvanie;

 

Pseudoanonymizácia (alebo Pseudoanonymmný alebo Pseudoanonymizovaný): znamená Spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, že Osobný údaj už nemôže byť priraditeľný konkrétnej Dotknutej osobe bez použitia ďalších informácií, pričom také ďalšie informácie majú byť vedené oddelene a majú podliehať technickým a organizačným opatreniam s cieľom zaistiť, že Osobné údaje nie sú priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe;

 

Profilovanie: znamená akúkoľvek formu Automatizovaného spracúvania Osobných údajov, ktorá pozostáva z použitia týchto Osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom;

 

Verejný záujem: znamená akýkokľvek verejný záujem stanovený zákonom alebo určený orgánom verejnej moci;

 

Webová stránka: znamená webovú stránku DENV-G (Skupiny Daikin Europe N.V.) prístupnú cez: https://www.daikin.eu/;

 

Životne dôležitý záujem: znamená akýkoľvek záujem, ktorý je podstatný pre život Dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?