Skip to main content

Ocenenie organizačnej kvality spoločnosti Daikin

V priebehu rokov bola spoločnosť Daikin Europe N.V. ocenená ako vynikajúco riadená a organizovaná firma, ktorá spĺňa všetky európske výrobné normy a ktorá sa stará o svojich zamestnancov a ich bezpečnosť. Prekračujeme všetky súčasné nariadenia o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zaisťujeme našim zamestnancom efektívne školenia a podporu na pracovisku. Spoločnosť Daikin Europe N.V. bola tiež ocenená ako aktívny a angažovaný člen miestnych a širších európskych obchodných komunít, pripravená prevziať na seba zodpovednosť za propagovanie a podporovanie iných organizácií v regióne.

Súlad s J-SOx

J-SOx je skrátený názov japonskej verzie zákona Sarbanes-Oxley Act alebo SOx. SOx odkazuje na časť legislatívy Spojených štátov amerických, ktorú navrhli americkí politici Sarbanes a Oxley. Zmyslom zákona je vytvoriť transparentnosť a uistenie investorov ako následok situácií, ktoré vznikli po niekoľkých účtovných škandáloch v obchodnom svete.

Od roku 2008 musia všetky spoločnosti, ktoré sú aktívne na japonskom akciovom trhu dodržiavať japonskú verziu tohto zákona, finančné nástroje a burzový zákon. Spoločnosť Daikin Europe N.V. je v súlade so zákonom J-SOx od apríla 2008.

Reakcia spoločnosti Daikin na zákon J-Sox

V reakcii na japonskú legislatívu spoločnosť Daikin reorganizovala svoje systémy, aby zaistila efektívnosť všetkých prevádzkových procesov v skupine Daikin Group, ktoré mohli ovplyvniť finančné výkazy.

Daikin neustále vyhodnocuje tieto systémy, aby mohla spoločnosť efektívne poskytovať záruku o internej kontrole, ktorú vyžaduje zákon J-SOx. Spoločnosť je zaviazaná vykonať všetky potrebné úpravy týchto systémov, aby sa zaručil nepretržitý súlad so zákonom J-SOx a všetkých súvisiacimi nariadeniami.

Certifikát ISO14001

Oddanosť spoločnosti Daikin pri ochrane a zlepšovaní kvality životného prostredia bola ocenená certifikátom ISO14001.

V certifikáte ISO14001 sa uvádza, že „spoločnosť Daikin má účinný systém riadenia životného prostredia s cieľom pomáhať chrániť ľudské zdravie a životné prostredie pred možnými vplyvmi výrobných činností, výrobkov a služieb a pomáhať pri udržiavaní a zlepšovaní celkovej kvality životného prostredia.“

Daikin je jedným z prvých výrobcov klimatizačných zariadení, ktorý získal takéto ocenenie.

Certifikát ISO9001

Výrobná prevádzka spoločnosti Daikin Europe N.V. spĺňa všetky európske výrobné normy a kvalitatívne požiadavky, zatiaľ čo neustály výskum sa zameriava na optimalizovanie výkonu jednotiek aj ich kvalitu.

Spoločnosť Daikin Europe N.V. získala certifikát ISO 9001 v roku 1993 po úspešnom nasledovaní príkladu našich závodov v Japonsku. Certifikát je zárukou pre našich zákazníkov, že venujeme dôkladnú pozornosť kvalite v každej fáze dizajnu a výroby, ako aj našim popredajným službám. Je tiež zárukou toho, že systém kvality Daikin je pravidelne kontrolovaný interne aj externými organizáciami.

V apríli 2002 urobila spoločnosť Lloyd Register Quality Assurance audit v spoločnosti Daikin Europe N.V. ohľadom novej normy ISO9001:2000. Táto nová norma je orientovaná na obchodné procesy a vyžaduje zúčastnené spoločnosti, aby smerovali všetky procesy k uspokojeniu zákazníkov.

Naši motivovaní zamestnanci sa usilujú o nepretržité zlepšovanie a zaisťujú, že produkty a procesy Daikin zakaždým spĺňajú požiadavky certifikácie ISO9001.

Certifikát ISO50001

Od roku 2006 sa spoločnosť Daikin dobrovoľne zapojila do flámskeho paktu o energetickom audite za obdobie rokov 2006 – 2014. Tento pakt je dohodou medzi flámskou vládou a spoločnosťami s vysokou spotrebou energie a siaha ďalej než štandardné legislatívne požiadavky. Účelom tejto dohody je zaistiť, aby flámske spoločnosti s vysokou spotrebou energie zostali vedúcimi spoločnosťami v energetickej účinnosti! Daikin sa už zapojil do nasledujúcej dohody o audite, nasledovníkovi flámskej dohody o energetickej politike, na obdobie rokov 2015 – 2020, s rovnakými cieľmi ako táto dohoda, ale s ďalšími požiadavkami pre zapojené spoločnosti.

Okrem toho má spoločnosť Daikin zavedený efektívny systém riadenia energie, aby sa zaistili udržateľné využitie a zníženie energie! V roku 2014 spoločnosť Lloyds vykonala úspešný audit nášho systému riadenia podľa normy ISO 50001. Daikin je jedným z prvých výrobcov klimatizačných zariadení, ktorý získal takéto ocenenie.

Poznámka: DENV využíva len zelenú energiu vo výrobnom závode v Ostende a je tiež nainštalovaných 2000 solárnych panelov na výrobu zelenej energie. Týmito krokmi DENV výrazne znížila svoju uhlíkovú stopu.

Certifikát ISO 45001

Pre spoločnosť Daikin je najdôležitejšia bezpečnosť našich zamestnancov, subdodávateľov, návštevníkov a susedov.

Spoločnosť Daikin Europe N.V. získala medzinárodne uznávanú normu ISO 45001 týkajúcu sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Na dodržanie tejto normy zaviedla spoločnosť Daikin Europe N.V. systém manažérstva bezpečnosti, ktorého súčasťou sú:

 • Politika ochrany zdravia a bezpečnosti.
 • Pravidelná analýza rizík.
 • Bezpečnostný akčný plán.
 • Ciele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia.
 • Dodržiavanie právnych a iných požiadaviek.
 • Účasť a konzultácie so zamestnancami.
 • Efektívne školiace kurzy a pokyny.
 • Komunikácia ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia.
 • Účinné opatrenie ohľadom úrovne bezpečnosti v organizácii.
 • Núdzové postupy súvisiace s činnosťou spoločnosti (napr. únik chladiva, požiar, environmentálne nehody).
 • Audity a vyhodnotenia bezpečnostného systému.

Zistite viac

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?