Skip to main content

Sociálna a environmentálna zodpovednosť

Vytváranie udržateľných klimatizačných riešení

Spoločnosť Daikin je pevne odhodlaná poskytovať domácnostiam, firmám a priemyslu tie najefektívnejšie a najbezpečnejšie riešenia, ktoré spĺňajú všetky nároky na chladenie a vykurovanie a to dnes aj v budúcnosti.

Uvedomujeme si našu zodpovednosť za ochranu životného prostredia preto sú naše politiky a postupy pre environmentálnu udržateľnosť kľúčovým faktorom vo všetkom čo robíme. Naše obchodné aktivity vykonávame podľa zelených princípov, pretože to dáva hospodársky aj ekologický zmysel.

environmentálna zodpovednosť daikin

Globálne environmentálne iniciatívy spoločnosti Daikin

Ak máte záujem sa dozvedieť viac o globálnych environmentálnych iniciatívach spoločnosti Daikin, tu nájdete viac informácií o spoločenskej zodpovednosti spoločnosti Daikin Industries Ltd.

Environmentálne ciele spoločnosti Daikin Europe N.V.

Spoločnosť Daikin Europe má konkrétnejší akčný plán s environmentálnou politikou a cieľmi vzhľadom na ISO14000. Daikin Europe každoročne podáva správu o týchto aktivitách v každoročnej environmentálnej správe. Viac informácií >>

Naša environmentálna politika je založená na nasledujúcich základných princípoch:

 • Využívanie energie udržateľným spôsobom

  Spoločnosť Daikin Europe N.V. neustále hľadá cesty na zníženie spotreby energie svojich výrobných závodov a využívanie zdrojov obnoviteľnej energie.

 • Znižovanie dopadu chladív na životné prostredie a zlepšovanie energetickej účinnosti našich produktov

  Daikin Europe N.V. je zaviazaná znižovať emisie skleníkových plynov svojich produktov znižovaním dopadu chladív a zlepšovaním energetickej účinnosti.

 • Neustále snahy na európskej úrovni

  Daikin Europe N.V. nepretržite prispôsobuje svoju environmentálnu politiku meniacim sa celosvetovým, európskym a miestnym legislatívnym rámcom. Podporuje a propaguje dodržiavanie celej príslušnej legislatívy a ponúka odporúčania na uľahčenie implementácie.

 • Zvýšenie recyklácie produktov a zníženie odpadu

  Daikin sa zaoberá fázou recyklácie už na úrovni vývoja produktu využívaním princípov Lansinkovho rebríka*. Táto starostlivosť o recykláciu a znižovanie odpadu pokračuje vo všetkých fázach produktu (výrobe, preprave a logistike, inštalácii, údržbe atď.), až do a vrátane zodpovednej likvidácie produktu na konci jeho životnosti.

 • Správa chemickým látok a prípravkov

  Daikin Europe N.V. sa usiluje o optimálnu bezpečnosť pri manipulácii a skladovaní chemických látok. Patrí medzi to aj vyhľadávanie novších a bezpečnejších produktov, ktoré nahradia existujúce technológie.

 • Vývoj produktov so zníženým dopadom na životné prostredie

  Spoločnosť Daikin je zaviazaná dodržiavať celú environmentálnu legislatívu. Naša stratégia ekologických dodávok ešte ďalej uisťuje o tom, že naše produkty sú najmodernejšie s ohľadom na znížený dopad na životné prostredie.

 • Byť vzorom environmentálnej zodpovednosti

  Daikin chce byť vzorovou spoločnosťou, ktorá poskytuje školenia a informácie o environmentálnom dopade jej aktivít. Podporujeme a komunikujeme s externými organizáciami, susedmi a komunitou vo veľkom a máme zastúpenie v pracovných skupinách v príslušných odvetviach.

* Lansinkov rebrík: princípy alebo metódy odpadového manažmentu stanovené holandským členom Parlamentu, Adom Lansinkom, ktoré symbolizuje rebrík s množstvom priečok. Priečky predstavujú hierarchiu s oveľa lepšími spôsobmi manipulácie s odpadom environmentálne zodpovedným spôsobom.

Environmentálne vedenie

Zelené srdce spoločnosti Daikin

„Vykonávať svoju činnosť a myslieť pri tom na budúcnosť tejto planéty”

Spoločnosť Daikin je pevne odhodlaná poskytovať domácnostiam, firmám a priemyslu tie najefektívnejšie a najbezpečnejšie riešenia, ktoré spĺňajú všetky nároky na chladenie a vykurovanie a to dnes aj v budúcnosti.

Sme si veľmi dobre vedomí našej zodpovednosti pri ochrane životného prostredia vo všetkom, čo robíme a všetky naše politiky, postupy a procesy sú vyvinuté a implementované tak, aby boli environmentálne udržateľné.

Environmentálna udržateľnosť je základným cieľom spoločnosti Daikin. Našu obchodnú činnosť vykonávame na základe „zelených“ princípov, pretože to má veľký ekonomický aj ekologický zmysel.

Zelené srdce spoločnosti Daikin
Environmentálna udržateľnosť medzi našimi zákazníkmi

Environmentálna udržateľnosť medzi našimi zákazníkmi

Pri použití v procesoch chladenia môžu chladiče Daikin počas výroby poskytovať presnú reguláciu teplôt. Môžu tiež zabezpečovať širšiu reguláciu klímy výrobného prostredia, ako súčasť celkového systému riadenia budovy.

Našich zákazníkov neustále kompletne informujeme o najnovších pokrokoch v našich inovatívnych a energeticky účinných technológiách a poskytujeme im inteligentné riadené integrované riešenia, ktoré ponúkajú ešte väčšie úspory nákladov a zníženia uhlíkových emisií.

Viac informácií nájdete na webovej stránke udržateľnosti.

Zistite viac

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?

Prehľad predajcov

Potrebujete pomoc?