Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov a zásady spracúvania osobných údajov

Pri používaní našej webovej stránky www.daikin.sk môže dochádzať k spracúvaniu Vašich osobných údajov, ako aj k ukladaniu alebo získavaniu prístupu k informáciám uloženým vo Vašom počítači alebo inteligentnom telefóne alebo inom zariadení umožňujúcom pripojenie na internet (tzv. súbory Cookies). V prípade spracúvania Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava, IČO: 31 400 264, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č.: 9396/B (ďalej len „Daikin“), prevádzkovateľom príslušných informačných systémov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Aké informácie žiadame a pre aké účely?

Použitie našej webovej stránky

Keď navštívite našu webovú stránku, môžeme do Vášho počítača, prípadne iného zariadenia, ktorým sa pripojíte na internet, uložiť určitú informáciu vo forme súboru cookie alebo takúto informáciu z Vášho zariadenia získať. Pri Vašej ďalšej návšteve Vás môžeme na základe súborov Cookie automaticky rozpoznať. Súbory Cookie nám pomáhajú mnohými spôsobmi. Umožňujú nám napríklad prispôsobiť našu webovú stránku tak, aby lepšie vyhovovala Vašim potrebám alebo uložiť Vaše heslo, aby ste ho nemuseli zadávať pri každom logovaní sa do Vášho vytvoreného profilu.

Viac informácií o účeloch, pre ktoré používame súbory Cookie a vašich možnostiach riadiť, ktoré súbory Cookie môžeme uložiť a načítať, nájdete v našom Oznámení o súboroch Cookie.

Nahlasovanie nedodržovania právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov

Ak máte otázky, obavy alebo chcete nahlásiť možné porušenie právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov z dôvodu našich obchodných praktík, budete presmerovaní priamo na oddelenie interného auditu spoločnosti Daikin Europe N.V. Aby sme mohli vykonať príslušné vyhodnotenie a poskytnúť Vám relevantnú odpoveď, je potrebné, aby ste nám poskytli Vaše celé meno, krajinu a e-mailovú adresu. V prípade, že nám tieto informácie neposkytnete, Vaša hlásenie nebude prijaté na spracovanie.

Nahláste možné porušenia pomocou tohto formulára.

Uchádzanie sa o zamestnanie

Ak odošlete žiadosť o niektoré z našich oznámených aktuálnych voľných pracovných miest, prihlásite sa do nášho aktuálneho náborového programu alebo odošlete žiadosť o prijatie do zamestnania bez toho, aby sme mali zverejnenú akúkoľvek informáciu o hľadaní nových pracovníkov, musíme vedieť Vaše meno a kontaktné údaje v rozsahu adresa Vášho bydliska, prípadne aj e-mailová adresa alebo telefónne číslo, aby sme Vás v prípade potreby, mohli priamo kontaktovať a prediskutovať Vašu žiadosť.

Ak chcete, aby Vás spoločnosť Daikin zvážila na aktuálnu voľnú pracovnú pozíciu, musíte odoslať svoj životopis, v ktorom je potrebné, aby ste uviedli Váš dátum narodenia a dosiahnuté vzdelanie, ako aj pracovné skúsenosti. Na základe takýchto informácií budeme môcť vyhodnotiť, či Vaše vzdelanie a odborné schopnosti a skúsenosti budú vhodné pre danú pozíciu.

Žiadosti o iné informácie

Ak sa na nás obrátite s požiadavkou o poskytnutie akýchkoľvek iných informácií, môžeme vyžadovať, aby ste uviedli svoje meno a kontaktné údaje. V závislosti od charakteru informácie, ktorú od nás budete požadovať, môže byť tiež potrebné, aby ste zdôvodnili svoju žiadosť. Tieto informácie sú potrebné, aby sme mohli identifikovať, ktorí z našich zamestnancov alebo distribútorov sú najvhodnejší na vybavenie Vašej žiadosti a aby Vás mohli kontaktovať s potrebnými informáciami alebo odporúčaním.

Dozvedia sa informácie aj tretie strany?

Použitie našej webovej stránky

  • Spoločnosť Daikin môže poskytnúť anonymné informácie zozbierané pomocou súborov Cookie inému subjektu spriaznenému so spoločnosťou Daikin (napr. materská, dcérska alebo sesterská spoločnosť), distribútorovi výrobkov Daikin alebo iným tretím osobám, aby sme zlepšili Váš komfort pri používaní našich webových stránok www.daikin.sk.

Uchádzanie sa o zamestnanie

  • Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím osobám určeným spoločnosťou Daikin na ďalšie spracovanie (napr. údržba náborovej databázy alebo ďalšie vyhodnotenie).

Žiadosti o iné informácie

  • Keďže spoločnosť Daikin pôsobí v rámci celosvetovej skupiny spoločností DAIKIN, spoločnosť Daikin môže poskytnúť informácie, ktoré ste nám poskytli, tretej osobe aj mimo Európskej Únie, vrátane krajín, ktoré neposkytujú adekvátnu úroveň ochrany, ako napr. USA. Počas týchto prenosov urobíme maximum, aby sme ochránili Vaše osobné údaje.

Ďalšie informácie

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte kedykoľvek právo na základe písomnej žiadosti adresovanej našej spoločnosti vyžadovať

a)    potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané,

b)    vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa platných právnych predpisov,

c)    opravu alebo likvidáciu Vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

d)    likvidáciu Vašich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, alebo ak došlo k porušeniu zákona.

 

Máte právo na základe písomnej žiadosti u našej spoločnosti namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, o ktorých predpokladáte, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez Vášho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu.

Vašu žiadosť doručte na nasledovnú adresu:

  • ethics@daikineurope.com pre osobné údaje poskytnuté v súvislosti s ohlasovaním nedodržovania právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov
  • hrm@daikineurope.com pre osobné údaje poskytnuté v súvislosti s Vašimi žiadosťami o voľné pracovné pozície
  • info@daikineurope.com pre osobné údaje poskytnuté v súvislosti s Vašimi žiadosťami o poskytnutie iných informácie

Pri podozrení, že Vaše osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môžete podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Kedykoľvek môžete odoslať jednoduchú bezplatnú požiadavku na budúce spracovanie Vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu na e-mailovú adresu info@daikineurope.com.

Ak potrebujete ďalšie informácie alebo máte iné otázky, než sú uvedené vyššie, ohľadom zásad spracúvania a ochrany osobných údajov, obráťte sa na nás cez formulár:

Odošlite e-mail pomocou tohto formuláru.

Poštová adresa: DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - SLOVAKIA s.r.o., Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava

Na tejto webovej stránke sa môžu nachádzať odkazy na iné webové stránky, ktoré nevlastní ani neprevádzkuje spoločnosť Daikin, ani nie je schopná vykonávať nad nimi kontrolu. Upozorňujeme, že spoločnosť Daikin nie je zodpovedná za praktiky ohľadom ochrany osobných údajov týchto webových stránok a tieto Zásady spracúvania osobných údajov platia výhradne pre údaje zozbierané touto webovou stránkou.

Verzia 1.4, máj 2017