Ako môžem zrušiť funkciu párovania WPS na adaptéri WLAN?

Podržte stlačené tlačidlo [SETUP] na 3 sekundy a párovanie WPS sa zruší.

Poznámka: Táto funkcia nie je dostupná na firmvéri adaptéra WLAN verzie 2.0.2 alebo nižšej. V takom prípade počkajte na ukončenie párovania WPS 2 až 3 minúty.