Pri zmene prevádzkového režimu sa mení aj poloha lamely vyfukovania vzduchu

Regulácia lamiel mení ich polohu v závislosti od prevádzkového režimu, chladenia alebo vykurovania.